Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem EKALBONA BH d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 29, 16.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "EKALBONA BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Trg djece Dobrinje 9/6, Sarajevo, na ročištu održanom dana 26.03.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EKALBONA BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Trg djece Dobrinje 9/6, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Esad Kolenović iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0011-14, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 408176 14 L
26. marta 2014. godine
Sarajevo

(O-347/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: