Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ELMITA d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ELMITA društ vo za štampanje i grafičke usluge doo Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice bb (Tržni centar Anex II), na ročištu održanom dana 02.04.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem ELMITA društvo zaštampanje i grafičke usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice bb (Tržni centar Anex II).
2. Za likvidatora se imenuje Tahir Šaković, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-14008, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 404626 14 L
02. aprila 2014. godine
Sarajevo

(O-316/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: