Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem FRIENDS EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem FRIENDS EXPORT-IMPORT D.O.O. SARAJEVO, ul. Alipašina bb, Sarajevo - Centar, na ročištu održanom dana 21.04.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem FRIENDS EXPORT-IMPORT D.O.O. SARAJEVO, ul. Alipašina bb, Sarajevo
2. Za likvidatora se imenuje Zekerijah Memišević, Vogošća - Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0198-11 (stari broj 1- 24775), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 420048 14 L
21. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-377/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: