Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Grif d.o.o. Kupres

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 21.05.2014

Općinski sud u Livnu po likividacionom sudiji Izeti Džendžo, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Grif D.O.O. Kupres, dana 08.01.2014. godine donio je slijedeći

OGLAS

1.Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Grif D.O.O. Kupres.
2. Za likvidatora se imenuje - Miroslav Dumančić.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Livnu - Odjeljenje za registar, na broj rješenja broj: 068-0-Reg-08-000 033 od 25.01.2008. godine evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 68-01-0005-08, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.


Broj 68 0 L 024719 12 L
08. januara 2014. godine
Livno
(03-3-1532/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: