Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL d.o.o. Bugojno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Travniku, po likvidaci onom sudiji Aganović Ifeti, u postupku predlagača Harisa Kadrić iz Bugojna, radi likvidacije pravnog lica "HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL" d.o.o. Bugojno sa sjedištem u Bugojnu, ul. 307. Motorizovane Brigade bb, na ročištu održanom dana 25.03.2014. godine, donio je slijedeće:

RJEŠENJE

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL" d.o.o. Bugojno sa sjedištem u Bugojnu, ul. 307. Motorizovane Brigade bb, upisano u sudski registar Op ćinskog suda u Travniku, Rješenjem br. 51-01-1725-09 (stari broj 1-4929)
Za likvidatora se postavlja Haris Kadrić, sin Hasiba iz Bugojna.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, te ukoliko niko od povjer ilaca ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak će se nastaviti.
Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL" d.o.o. Bugojno sa sjedištem u Bugojnu, ul. 307. Motorizovane Brigade bb, brisat će se iz registra Općinskog suda Travnik, kao i drugim javnim registrima. Imovina koja preostane pripada osnivačima društva, kojom oni odgovaraju za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 51 0 L 081792 14 L
25. marta 2014. godine
Travnik

(03-3-1013/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: