Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem INŽINJERING PROCESA PROIZVODNJE d.o.o. Bihać

Datum objave: 14.09.2016. 15:46 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 70, 07.09.2016


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "INŽINJERING PROCESA PROIZVODNJE"-Bihać, zastupan po punomoćniku Feridu Mujagiću, advokatu iz Bihaća, na ročištu dana 17.08.2016. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS

 

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "INŽINJERING PROCESA PROIZVODNJE"-Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0453-10.
Za likvidatora se postavlja Stjepan Lovrić, direktor i zakonski zastupnik društva Bihać.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja
 ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti.
Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0453-10.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

Broj 17 0 L 073158 15 L
17. augusta 2016. godine
Bihać
(03-3-2544/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: