Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem SOMAPA BH d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem SOMAPA BH d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 4/Hotel Holiday Inn Sarajevo, na ročištu održanom dana 22.04.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem SOMAPA BH d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 4/Hotel Holiday Inn Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Sehad Vugdalić, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacionipostupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0682-09, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 420907 14 L
22. aprila 2014. godine
Sarajevo

(O-416/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: