Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TABACCHI d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "TABACCHI" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 7, na ročištu održanom dana 19.05.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TABACCHI" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 7.
2. Za likvidatora se imenuje GORAN CERIĆ, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0154-09 (stari broj 1- 22339m radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 223410 11 L
19. maja 2014. godine
Sarajevo

(O-473/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: