Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TRGO-FLEX d.o.o. Čapljina

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Mostaru, u likvidacijskom postupku nad pravnim licem TRGO-FLEX DOO Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Gorica bb, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Ivan Dragičević, v an ročišta dana 30.04.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom TRGO-FLEX DOO Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Gorica bb.
Za likvidatora Društva imenuje se Boško Raguž iz Mostara.
Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva.
Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 da na od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.
Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.
Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan PETAK, 20.06.2014. godine sa početkom u 09,00 sati, kod ovog Suda, ured br. 206/II kat.

Broj 58 0 L 145723 14 L
05. svibnja 2014. godine
Mostar

(03-3-1443/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: