Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TUKULJ d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU u likvidacionom postupku nad pravnim licem TUKULJ d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, DŽIV ulica br. 26. na ročištu održanom dana 04.04.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem TUKULJ d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, DŽIV ulica br. 26.
2. Za likvidatora se imenuje Hajrudin Kunalić iz Doboja.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju, Odjeljenje za registar, na broj rješenja broj: U/I-236/04 od 20.10.2004. godine evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1236, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 25 0 L 036886 14 L
04. aprila 2014. godine
Orašje
(03-3-1325/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: