Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom Poliklinička zdravstvena ustanova INTERMED-PLUS Mostar

Datum objave: 06.09.2016. 13:52 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 68, 31.08.2016

 Općinski sud u Mostaru po likvidacijskom sucu Divna Bošnjak u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom Poliklinička zdravstvena ustanova "INTERMED-PLUS" Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Tekija 22, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru, van r očišta dana 24.08.2016. godine, donosi sljedeće


RJEŠENJE

 


1. Otvara se postupak likvidacije nad pravnom osobom Poliklinička zdravstvena ustanova "INTERMED-PLUS" Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Tekija 22.

2. Za likvidatora društva imenuje se Ismet Leto, dipl. ecc. iz Mostara.

3. Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva.

4. Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federcije BiH" i na Oglasnoj ploči Suda.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca likvidacijski postupak će se zaključiti.

6. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka, nad pravnom osobom Poliklinička zdravstvena ustanova"INTERMED-PLUS" Mostar koja se vodi pod MBS: 2-249 kod ovog suda.

7. Nakon što rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.

8. Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan petak 14.10.2016. godine sa početkom u 10,00 sati, kod Općinskog suda Mostar na adresi ul. M. Tita 94, ured br. 41/I kat.

 

Broj 58 0 L 178850 16 L

24. kolovoza 2016. godine
Mostar
(03-3-2526/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: