Poziv na likvidacioni postupak nad privrednim društvom Privatno preduzeće za promet, posredovanje, proizvodnju i ugostiteljstvo AGROTRADE- FUX DJL Bihać

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 5, 22.01.2014

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Mesić Dijani, po prijedlogu predlagača u likvidacionom postupku nad privrednim društvom Privatno preduzeće za promet, posredovanje, proizvodnj u i ugostiteljstvo "AGROTRADE-FUX" DJL BIHAĆ, sa sjedištem u ul. Saliha Mušanovića 59, Bihać, čiji je zz. Selmanović Husein, na ročištu održanom dana 10.01.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

Provest će se likvidacioni postupak nad privrednim društvom Privatno preduzeće za promet, posredovanje, proizvodnju i ugostiteljstvo "AGROTRADE- FUX" DJL BIHAĆ, sa sjedištem u ul. Saliha Mušanovića 59, Bihać, čiji je zz. Selmanović Husein.
Za likvidatora u ovom likvidacionom postupku postavlja se Selmanović Husein, sin Muharema, nastanjen u Bihaću.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko o d povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Bihaću, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa MBS-1-562-00, a radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
Rješenje o pokretanju likvidacionog pos tupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište zakazano za dan PETAK, 14.02.2014. g. sa početkom 9,00 sati.

Broj 17 0 L 054 658 13 L
10. januara 2014. godine
Bihać

(03-3-96/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: