Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom M & M cars d.o.o. za transport, trgovinu i usluge, eksport-import Novi Grad

Datum objave: 04.04.2021. 14:33 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 24, 25.03.2021

Okružni privredni sud u Prijedoru, sudija Amra Grozdani ć, kao likvidacioni sudija u postupku po prijedlogu za otvaranje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom pod nazivom: “M & M cars” d.o.o. za transport, trgovinu i usluge, eksport-import Novi Grad, Banjalučka ul. bb, Novi Grad, 17.3.2021. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “M & M cars” d.o.o. za transport, trgovinu i usluge, eksport-import Novi Grad, Banjalučka ul. bb, Novi Grad, MBS 57-01-0098-14, JIB 4403692870001.
2. Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje sa 17.3.2021. godine.
3. Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru ovog suda radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.
4. Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar vlasnika kapitala Momira Lajšića, sina Marijana, Svodna bb, Novi Grad, uz upis neograničene solidarne odgovornosti pobliže označenog vlasnika kapitala za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja iz Registra.
5. Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Prijedor, a izreka Rješenja o otvaranju i istovremenom zaklju čenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge u neprekidnom trajanju od 30 dana.

Obrazloženje
Momir Lajšić, sin Marijana, nastanjen na adresi: Svodna bb, opština Novi
Grad, podnio je 21.3.2020. godine u svojstvu osnivača pravnog subjekta “M & M
cars”d.o.o. za transport, trgovinu i usluge, eksport-import Novi Grad, Banjalučka
ul. bb, Novi Grad, prijedlog za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog
postupka nad navedenim pravnim subjektom. Zaključkom od 23.12.2020. godi-
ne pozvan je predlagač da dostavi dokaz o uplati predujma u smislu odredbe čla-
na 51. Zakona o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 82/19), a kako je predlagač postupio po navedenom zaključku i dostavio
dokaz o uplati predujma, Sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi za sprovođenje
skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad navedenim subjektom.
Zaključkom od 23.2.2021. godine odbačen je prijedlog predlagača jer nije do-
stavio dokaz o uplati predujma. Protiv navedenog rješenja predlagač je 4.3.2021.
godine blagovremeno izjavio žalbu, dostavljajući u prilogu iste dokaz o uplati
troškova predujma, te Sud navedeni podnesak predlagača smatra povratom u pri-
jašnje stanje i isti prihvata kao osnovan. Odluka iz st. 1. i 2. Rješenja donesena je
u smislu odredbe člana 51. i člana 52. stav 1. Zakona o likvidacionom postupku.
Odluka iz stava 3. donesena je u smislu odredbe člana 52. stav 2. navedenog za-
kona. Odluka iz stava 4. donesena je u smislu odredbe člana 55. Zakona. Odluka
iz stava 5. donesena je u smislu odredbe člana 52. stav 3. Zakona.
Slijedom navedenog, doneseno je Rješenje na način opisan u izreci istog.
Likvidacioni sudija,
Amra Grozdanić, s.r.
= Page 4 =
25.3.2021. OGLASNI DIO - Broj 24 V
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes imaju
pravo izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana
od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda.
(67 0 L 001576 21 L 2-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: