Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Srle-Soft društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sokolac

Datum objave: 23.04.2021. 15:11 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 36, 21.04.2021

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Almina Oruč, po prijedlogu predlagača Dejana Kezunovića, za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom: “Srle-Soft” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Vidrići bb, Sokolac, 16.4.2021. godine donio je sljede će

 

RJEŠENJE

I - Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “Srle-Soft” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Vidri ći bb, Sokolac, JIB 4400622620009, matični broj 1784986.
II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 16.4.2021. godine, od kada nastupaju pravne posljedice ovog postupka.
III - Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
IV - Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapitala: Kriste Kezunović i Brana Kezunović, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz Registra.
V - Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Likvidacioni sudija,
Almina Oruč, s.r.

 

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana, računajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i suprotnu stranu ( član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).

 

(61 0 L 013878 21 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: