Poziv na otvaranje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Viktorias Angels d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 04.04.2021. 15:12 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 26, 26.03.2021

Okružni privredni sud u Banja Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 134364 20 L, od 12.3.2021. godine otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: “Viktorias Angels” d.o.o. Banja Luka, Ulica dr Vojislava Đede Kecmanovića broj 2a, Banja Luka, MBS 57-01-0324-13, JIB 4403655240006. Likvidacioni upravnik je Branislava Vujić iz Čelinca, Ulica Starine Novaka broj 9. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavljanjem prijave te prilože dokaze o osnovanosti potraživanja i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni ve ća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 562-099-00000556-87 - budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove prema likvidacionom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 10.5.2021. godine u 9.00 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ulica broj 108, u velikoj sali u prizemlju Suda. Ročište na kom će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.

 

(57 0 L 134364 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: