Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika PZ AGROTERA Gračanica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "AGROTER A" Gračanica, Ritašići bb, matični br. subjekta: 2-290, dana 13.03.2014. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

 

I.
OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "AGROTERA" Gračanica, Ritašići bb, matični br. subjekta: 2-290


II.
Stečajni postupak se otvara sa danom 13.03.2014. godine u 12,00 sati, kada se Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


III.
Za stečajnog upravnika imenuje se Haseljić Rahman iz Gradačca.


IV.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiroračun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.


V.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava o siguranja kao i osigurano potraživanje.


VI.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.


VII.

Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda Gradačac, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac.


VIII.
Skupština povjerilaca (ročište za ispitivan je) na kojome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan UTORAK, 20.05.2014. godine u 13,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica - I sprat.


IX.


Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kojemu će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se UTORAK, 20.05.2014. godine u 13,30 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

 

Broj 32 0 St 172418 13 St

13. marta 2014. godine
Tuzla
(03-3-910/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: