Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Moja kuća d.o.o. Vlasenica

Datum objave: 02.01.2020. 09:46 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 108, 24.12.2019

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Dragan Borovčanin, u stečajnom postupku nad “Moja kuća” d.o.o. Vlasenica, Ul. Ilije Birčanina 22 A, Vlasenica, na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 11.12.2019. godine, donio je 12.12.2019. godine sljedeće

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica “Moja kuća” d.o.o. Vlasenica, Ul. Ilije Birčanina 22 A, Vlasenica. Za stečajnog upravnika imenuje se Radoslav Bratić, dipl. ekonomista, iz Pala. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 12.12.2019. godine, u 12.00 časova. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 61 0 St 012649 19 St. Uz prijavu dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% ni veća od 10.000,00 KM. Taksa treba da se uplati na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti će se dostaviti u “Službeni glasnik Republike Srpske” i Registar ovog suda. Zakazuje se ispitno ročište za 18.2.2020. godine, sa početkom u 9.30 časova, a nakon toga održaće se izvještajno ročište.

(61 0 St 012649 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: