Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Energolinija društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju pare i električne energije Zvornik

Datum objave: 03.11.2016. 15:59 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 92, 01.11.2016

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 St 029402 16 St, od 18.10.2016. godine, otvoren stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika: “Energolinija” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju pare i električne energije, Zvornik, Karakaj bb, JIB 4402110120007, matični broj 01983598, žiro račun broj: 554-012-00000223-
37, kod Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, žiro račun broj: 551-790-22198778-57, kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, i žiro račun broj: 568-163-11003680-81, Banka Srpske a.d. Banja Luka. Za stečajnog upravnika imenuje se Goran Markovć, dipl. ekonomista, iz Bijeljine, Ul. račanska br. 33, koji ima sva prava i obaveze utvr đene odredbom čl. 72. i
73. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16) i svoj izvještaj dostaviti Sudu osam dana prije zakazanog ročišta.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave ovom sudu svoja potraživanja u dva primjerka, sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje shodno članu 100. stav 2. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM,
i to na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše shodno članu 100. stav 3. Zakona o stečaju. Ročište na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za srijedu, 7.12.2016. godine, u 8,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Ul. majora Dragutina Gavrilovića 10. Ročište povjerilaca na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku ste čajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan na istom mjestu nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje se dostavlja registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka, OT Bijeljina, UIO BiH RC Tuzla, MF PU RS PC Zvornik, RGU PJ Zvornik da u zk. ul. br. 51, 126, 163, 164, 165, 254, 2414, 2415 i 2567 k.o. SP Zvornik, u kojima se stečajni dužnik vodi kao vlasnik nekretnina, upiše zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka nad ovim stečajnim dužnikom. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na internet stranici APIF-a.


(59 0 St 029402 16 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: