Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem preduzeće za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge eksport import Bendiš d.o.o. Trebinje

Datum objave: 14.09.2016. 15:53 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 78, 12.09.2016

Okružni privredni sud u Trebinju objavljuje da je Rješenjem broj: 62 0 St 010938 16 St, od 25.8.2016. godine, direktno otvoren stečajni postupak, a obustavljen likvidacioni postupak nad pravnim licem: Preduzeće za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge eksport import “Bendiš” d.o.o. Trebinje, Grab bb, JIB 4403022470002, shodno članu 98. Zakona o stečajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/2016 - u tekstu: ZSP). Imenovan je stečajni upravnik Slavko Gavrilović, dipl. inž. maš., iz Trnova, Trnovskog bataljona 118, shodno čl. 68, 72 - 75. ZSP. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka, shodno članu 169. ZSP. Uz prijavu potraživanja, povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi – takse, broj: 562-099-00000556- 87, pozivom na broj: 722211, opština: 107, budžetska organizacija 1089001, i to u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, shodno tarifnom broju 17. tačka 2. Taksene tarife i Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14) i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se povjerioci da u datom roku prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi kako bi se utvrdili isplatni redovi stečajnih povjerilaca, shodno čl. 85 - 95. i 100. ZSP. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za ponedjeljak, 24.10.2016. godine, u 9,15 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Trebinju, sudnica broj 6, shodno članu 101. ZSP. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog roč išta ako se za to steknu uslovi, shodno članu 76. ZSP. Rješenje će biti dostavljeno privrednom registru na RU 1-2051-00 radi upisa zabilježbe pokretanja stečajnog postupka, shodno članu 103. ZSP. Ovo rješenje se javno objavljuje isticanjem na oglasnu tablu istog dana kada je doneseno, a objaviće se i u “Službenom glasniku Republike Srpske” i biti dostavljeno svim
licima iz člana 102. ZSP. Kao trenutak otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 25.8.2016. godine, u 12,00 časova, shodno članu 99. ZSP.

(62 0 St 010938 16 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: