Poziv vlasnicima ruševnog objekta Pijaca u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo

Datum objave: 23.08.2016. 09:48 / Izvor: Oslobođenje, 23.08.2016.

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za urbanizam, imovinskopravne,  geodetske poslove i katastar nekretnina

 

Poziv vlasnicima ruševnog objekta

 "Pijaca" u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo

 

Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo obratila se Službi za urbanizam, imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalne građevine "Pijaca" u ulici Safeta Hadžića bb, koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj 1254/2, 1254/3, 1255/2, dio 1255/1, dio 1258, dio 1257, 3294/6, dio 3294/3 i dio 1374/1 K.O. Novo Sarajevo III, po novom premjeru, što po starom premjem odgovara k.č. broj 519/98,519/99,519/91, dio 519/25, dio 519/26,519/28,518/123, 444/5, dio 518/47 i 518/48 K.O. Dolac.

Uz zahtjev dostavljen je zapisnik urbanističko-građevinskog inspektora o izvršenom inspekcijskom nadzoru na predmetnoj lokaciji, shodno članu 159. stav 1. tačka 5. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine KS", broj 7/05), a kojim je utvrđeno da poslovni objekat "Pijaca" u ulici Safeta Hadžića bb predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi i uslijed dotrajalosti, ugrožene stabilnosti i zapuštenosti ne može služiti svojoj namjeni, te da takav objekat predstavlja izvor zaraze i ruglo u centralnom dijelu općine. Objekat nije duži niz godina u funkciji i neodržavan je.

Kako ne raspolažemo podacima o svim sadašnjim vlasnicima poslovnih prostora i njihovim tre-nutnim adresama, to ih ovim putem obavještavamo da će Služba za urbanizam, imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo na temelju zapisnika urbanis¬tičko-građevinskog inspektora, a po zahtjevu Službe za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo, rješenjem odobriti uklanjanje legalnog objekta "Stara pijaca", u ulici Safeta Hadžića bb, a u skladu sa članom 145. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05). Organizacija uklanjanja objekta i pripadajućih troškova obaveza je vlasnika poslovnih prostora u okviru legalne građevine "Pijaca" u ulici Safeta Hadžića bb, a ukoliko vlasnici ne izvrši navedene radove u ostavljenom roku definisanom rješenjem o uklanjanju objekta, Općina će preuzeti obavezu uklanjanja, na teret vlasnika. U tom slučaju vlasnici će moći preuzeti materijal porušenog objekta, u protivnom će sve biti odvezeno na određenu deponiju.

Ujedno pozivamo iste vlasnike da se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva jave u Službu za urbanizam, imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, kod voditelja postupka, kancelarija 218/11, tel: 033/291-205, a radi izjašnjenja o svim činjenicama i okolnostima od značaja u predmetnoj upravnoj stvari.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: