(poziv za pretkvalifikaciju) Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži, PPOV sa mehaničkim tretmanom otpadnih voda - prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, Gradiška

Datum objave: 10.01.2022. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2022.

 

Poziv za pretkvalifikaciju/Izražavanje zainteresovanosti

 

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška :
Ugovor #1: PPOV Gradiška

Rok za podnošenje

22.02.2022

12:00 h po lokalnom vremenu u BiH

(CET)

 

Država:                                                Bosna i Hercegovina

Ref-Br.:                                                               Ugovor #1-PPOV Gradiška

                                                                             BMZ Br.2018 67 803

                                                                             SECO Br.3020 00396

 

Tenderska procedura:                  Međunarodno konkurentsko nadmetanje

 

KfW nabavka br..:                         507834

 

Izvršna agencija za implementaciju projekta (PEA):      Grad Gradiška

 

Grad Gradiška je, preko Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, obezbjedio finansiranje u vidu bespovratnih sredstava putem njemačke bilateralne saradnje, sa KfW-om kao agencijom za finansiranje, i sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), uz bespovratna sredstva Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i lokalnog doprinosa. Dio sredstava će se koristiti za plaćanje ugovora za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Grad Gradišku.

 

Grad Gradiška namjerava izvršiti pretkvalifikaciju izvođača radova za Ugovor o radovima br. 1-PPOV Gradiška za izvođenje sljedećih radova (Napomena: lista u nastavku nije konačna):

 1. Kanalizaciona mreža
 • Preljevna građevina
 • Pjeskolov uključujući kontrolu neprijatnih mirisa
 • Gruba rešetka
 • Pumpna stanica 'Kej 2'
 • Potisni cjevovod od PS ‘Kej 2’ do PPOV (cca 3,5km)
 • Kolektor za transport otpadnih voda iz naselja Bok Jankovac i Mačkovac do PPOV –a kao gravitacioni vod sa jednom prepumpnom stanicom.
 1. PPOV sa
 • Mehaničkim tretmanom otpadnih voda, koji se sastoji od:
 • Dolazna komora,
 • Fine rešetke,
 • Stanica za prijem septičkog mulja,
 • Kontrola neprijatnih mirisa,
 • Uklanjanje pijeska i masnoće,
 • Mjerenje protoka,
 • Primarni prečištač
 • Biološkim tretmanom otpadnih voda, koji se sastoji od:
 • Prepumpna stanica,
 • Uklanjanje organskog ugljenika,
 • Završno prečišćavanje,
 • Pumpna stanica za mulj,
 • Tretman mulja uključujući stabilizaciju, zgušnjavanje i odvodnjavanje;
 • Pomoćni sistemi i infrastruktura kao što su administrativna zgrada sa laboratorijom, distribucija SN/NN, garaže i radionice, objekat u kojem je smještena gruba rešetka, objekat za tretman mulja, priključak na javnu infrastrukturu, solarni paneli na nekoliko krovova, itd.;
 • SCADA sistem za cjelokupni sistem otpadnih voda Gradiška;
 • Obuka, puštanje u rad.
 • Pomoć operateru godinu dana nakon preuzimanja postrojenja
 • Izlazni cjevovod do rijeke Save i kanala Osorna (cca1,3km) sa kontrolnim šahtom, kroz postojeći nasip za zaštitu od poplava i izlazne građevine

 

Kapacitet PPOV za 22,000 ES sa CAS procesom (konvencionalnim sistemom aktivnog mulja) iznosiće u prosjeku oko 4.600 m³/d.

 

Projektovanje i radovi moraju biti u potpunosti u skladu sa nacionalnim propisima. Ograničenja ispuštanja organskog ugljenika su u skladu sa standardima EU.

 

Pretkvalifikacija će se sprovoditi kroz procedure navedene u pretkvalifikacionom dokumentu i otvorena je za sve kvalifikovane podnosioce zahtjeva kako je definisano u KfW smjernicama za nabavku (www.kfw-entwicklungsbank.de), verzija od januara 2021.godine, uključujući zahtjeve vezano za Zaštitu životne sredine, socijalna pitanja, zaštita zdravlja i zaštita na radu.

Radovi će se licitirati u skladu sa KfW Standardnom dokumentacijom o nabavci. Ugovor o radovima će poštovati propise FIDIC-ovih uslova ugovora za projektovanje i izgradnju postrojenja  (“FIDIC žuta knjiga”), prvo izdanje iz 1999.godine.

Zainteresovani kvalifikovani podnosioci prijave mogu dobiti dodatne informacije i kompletan paket pretkvalifikacionih dokumenata na engleskom jeziku, besplatno, podnošenjem pismene prijave putem e-maila na sljedeću adresu:

piugradiska@gradgradiska.com

Svi e-mailovi se moraju kopirati na:

michael.uhlich@fwt-mobil.de

 

Prijave za pretkvalifikaciju dostaviti u jasno označenim kovertama na donju adresu do

 

12:00 h po lokalnom vremenu u BiH (CET- Srednje evropsko vrijeme) dana 22.02. 2022.godine

 

Grad Gradiška

Za: G. Zoran Adžić

Vidovdanska 1a,

78400 Gradiška,

Bosna i Hercegovina

 

 

Neblagovremene prijave će biti odbijene.

 

 

 

Invitation for Prequalification/Expression of Interest

 

Wastewater Collection and Treatment Gradiška :
Contract #1: WWTP Gradiška

Submission deadline

22.Feburary 2022

12:00 h Bosnian time (CET)

 

Country:                                              Bosnia and Herzegovina

Ref-Nr:                                                Contract#1 –WWTP Gradiška

BMZ-No. 2018 67 803

                                                             SECO-No. 3020 00396

 

Tender Procedure:                     International Competitive Bidding (ICB)

KfW Procurement No.:              507834

Project Executing Agency (PEA):             City of Gradiška

 

The City Gradiška, through the Council of Ministers of the Bosnia and Herzegovina has received in form of grants by German bilateral co-operation, with KfW as the financing agency and with funds from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), with a grant by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and a local contribution. Part of the proceeds shall be used towards payment of the contract for the construction of Wastewater Treatment Plant for the City of Gradiška.

 

The City of Gradiška intends to prequalify contractors for Works Contract No. Contract#1 –WWTP Gradiška for the construction of the following works (N.B.: the below list is not final):

 1. Network
 • Overflow structure
 • Sand trap including odour control
 • Coarse screen
 • Pumping Station ‘Kej 2’
 • Pressure pipeline from PS ‘Kej 2’ to the WWTP (app. 3.5km)
 • Collector for the conveyance of the wastewater from the settlements Bok Jankovac and Mačkovac to the WWTP as a gravity line with one lifting station.
 1. WWTP with
 • Mechanical Wastewater Treatment, itself comprising:
 • Interception chamber,
 • Fine screens,
 • Septic sludge receiving station,
 • Odour control,
 • Grit and grease removal,
 • Flow measurement,
 • Primary clarifier.
 • Biological Wastewater Treatment, itself comprising:
 • Intermediate pumping station,
 • Organic carbon removal,
 • Final clarifier,
 • Sludge pumping station,
 • Sludge Treatment including stabilization, thickening and dewatering;
 • Auxiliary systems and infrastructure such as administrative building with laboratory, MV/LV distribution, garages and workshop, screen house, sludge treatment building, connection to public infrastructure, solar panels on some roofs etc.;
 • SCADA system for the entire wastewater system Gradiška;
 • Training, taking into operation.
 • Assistance to the operator for one year after the Taking-over
 • Outlet pipeline to the river Sava and the channel Osorna (app. 1.3km) with control manhole, through the existing flood protection dam and outlet structures

 

The capacity of the WWTP for 22,000 PE with a CAS (conventional activated sludge system) process will be approximate average 4,600 m³/d

 

The design and the works have to comply in full with national regulations. Effluent discharge limits for organic carbon are according to EU standards.

 

 

Prequalification will be conducted through the procedures as specified in the prequalification document and is open to all eligible Applicants as defined in the KfW Guidelines for Procurement (www.kfw-entwicklungsbank.de), version January 2021 including ESHS requirements.

 

Works will be tendered in accordance with KfW Standard Procurement Documents. The works contract will follow the regulations of FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design Build (“FIDIC Yellow Book”), First edition 1999.

 

Interested eligible Applicants may obtain further information and a complete set of prequalification documents in English language, free of charge, upon submission of a written application by e-mail to the following address:

 

piugradiska@gradgradiska.com

 

All e-mails must be copied to:

 

michael.uhlich@fwt-mobil.de

 

Applications for prequalification should be submitted in clearly marked envelopes and delivered to the address below by

12:00 h Bosnian time (CET) on 22. February 2022

 

City of Gradiška

Attention: Mr. Zoran Adžić

Vidovdanska 1a,

78400 Gradiška,

Bosnia and Herzegovina

 

Late applications will be rejected.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: