(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih građevinskih radova na nastavku izgradnje Lovačkog doma u Glinjama

Datum objave: 08.04.2021. 15:40 / Izvor: Akta.ba, 08.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor

 

Broj: 02-404-35/21

Datum: 08.04.2021. godine

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU DODATNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE LOVAČKOG DOMA U GLINJAMA IZ ODREDBE ČLANA 1. STAV 1. TAČKA 1. UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE LOVAČKOG DOMA U GLINJAMA BROJ:

02-404-215/20 OD 29.01.2021. GODINE

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI

Miroslav Mirković

Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc. 

 

Predmet nabavke: Dodatni građevinski radovi na nastavku izgradnje Lovačkog doma u Glinjama iz odredbe člana 1. stav 1. tačka 1. Ugovora broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine a sve po Ugovoru broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine, kako je opisano u Priloeu-Aneksu br. 2. ove tenderske dokumentacije.

Naziv i adresa ponuđača: „Mont-gradnja" d.o.o. Ugljevik, Ćirila i Metodija bb Ugljevik

1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ:

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE UGUEVIK

Adresa:

Trg Draže Mihailovića broj 1

IDB/JIB:

4400458050000

Telefon:

055/773-021

Faks:

055/772-336

 

1.2 Podaci o osobama zadužnim da vode komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt

osobe:

Bojan Tomić (za tehničku specifikaciju- predmjer radova

 

Telefon:

055/773-754

 

Faks:

055/772-336

 

e-pošta:

 

 

 

javnenabavke2012@hotmail.com

 

1.2.1.   Ponuđač se upozorava da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije može da dobije isključivo od nadležnih kontakt osoba, u protivnom drugi način korespondencije Ugovorni organ ne smatra validnim.

1.2.2.   Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između Ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu navedenu u tenderskoj dokumentaciji.

1.2.3.   Izuzetno od tačke 1.2.2. tenderskog dokumenta, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati i putem faksa i e-pošte (u zaštićenom obliku) na broj faksa i e-mail adresu označenu u Tenderskom dokumentu, tačka 1.2. i u periodu od 07:00 do 15:00 sati, svakim radnim danom.

 

2.         POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Ovim Pozivom pozivate se da dostavite početnu ponudu u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za izvođenje dodatnih građevinskih radova na nastavku izgradnje Lovačkog doma u Glinjama iz odredbe člana 1. stav 1. tačka 1. Ugovora broj: 02-404-215/20 od 

29.01.2021. godine a sve po Ugovoru broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine kako je opisano u Prilogu-Aneksu br. 2. ove tenderske dokumentacije.

Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje početne ponude ističe dana 13.04.2021.godine u 08:00 sati.

Vrijeme otvaranja početne ponude i provođenja pregovora

Sa Vama će se dana 13.04.2021.godine u 09:00 sati obaviti pregovori u vezi dostavljene ponude, tokom kojih će prethodno biti utvrđena i ispunjenost minimuma kvalifikacionih uslova, a stoje preduslov za pregovaranje oko drugih aspekata budućeg ugovora.

Faza br. 1

- Pretkvalifikacija: Kandidat podnosi ponudu na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 45-46. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li je kandidat kompetentan, pouzdan i sposoban za izvršenje ugovra uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata i b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Pregled kompletne ponude će se izvršiti neposredno i komisijski istovremeno sa samim pregovorima, a što će biti konstatovano u zapisniku o vođenju pregovora. Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik u koji unosi sve bitne činjenice i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatu.

-Pregovaranje: Pregovori će se voditi o sledećem :

Način izvršenja ugovora, posebnosti tehničke specifikacije, mogući rizici i kritične tačke u procesu izvršenja ugovora, cijena, uslovi i način plaćanja, rokovi izvođenja i druga pitanja koja su u vezi sa predmetnim radovima i njihovim valjanim izvršenjem.

Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje Poziv za podnošenje konačne ponude ponuđaču sa kojim je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koja se javno otvara i koju će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da je ponuda prihvatljiva.

FAZA 1 - PRETKVALIFIKACIJA

3.         Uslovi za kvalifikaciju:

3.1.      Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da: (član 45. Zakona)

a)         u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)         nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

c)         je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)         je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

3.1.1.   U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju u ponudi dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 3.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 4 tenderske dokumentacije (izjava ne može biti starija od dana prijema poziva za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke dodatnih radova);

3.1.2.   Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 3.1.

a)         Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novčar

b)         Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnost^

c)         Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje^

d)         Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

3.1.3.   U slučaju da ponuđač ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije /а da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane i tekuće obaveze.

3.1.4.   Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan fizički putem protokola ugovornog organa dostaviti u roku od 3 (tri) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije, niti mogu biti mlađi od dana predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrat da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata.

3.1.5.   Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili 

drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

NAPOMENA : Ponuđač može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

3.2.      Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona)

3.2.1.   Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

3.2.2.   U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđač treba uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

- za ponuđače iz BIH: Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke i iz koje se vidi podatak o licima koja su ovlaštena za zastupanje privrednog subjekta.

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

3.2.3.   Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

4.         Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

Kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „Zakon")

5.         Popis privrednih subjekata sa kojim ie ugovorni organ u sukobu interesa

Nema privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa.

6.         PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke su dodatni građevinski radovi na nastavku izgradnje Lovačkog doma u Glinjama iz odredbe člana 1. stav 1. tačka 1. Ugovora broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine a sve po Ugovoru broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine kako je opisano u Priloeu- Aneksu br. 2. ove tenderske dokumentacije.

6.1.      Nabavka se provodi na osnovu: Prijedloga nadzornog organa i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-404-35/21 od 05.04.2021. godine.

6.2.      Vrsta ugovora: radovi. 

6.3.      Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 6.792,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

6.4.      Rok izvođenja radova: 7 (sedam) dana, računajući od dana uvođenja u posao.

6.5.      Mjesto izvođenja radova: MZ Glinje.

6.6.      Ponuđaču nije dozvoljeno da dostavlja alternativnu ponudu.

Ponuđač može dostaviti samo osnovnu ponudu.

Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od strane ponđača je razlog za odbijanje tog ponuđača.

6.7.      Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom.

7.         SUKOB INTERESA

7.1.      U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

7.2.      Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je u prilogu tenderske dokumentacije.

7.3.      Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

8.         SADRŽAJ POČETNE PONUDE:

8.1.      Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

8.2.      Ponuđač mora uz početnu ponudu dostaviti pored dokumentacije iz tačke 3. Ove tenderske dokumentacije i dokmentaciju kojom potvrđuje da ispunjava uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

a)         Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude-Aneks 1.

b)         Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude - Aneks 3.

9.         INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA 

9.1. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača se vodi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokjmentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, broj: 055/772-336, uz obavezu da se ista proslijedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

Kandidat/ponuđač je obavezan da pripremi ponudu u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

9.2 Priprema početne ponude

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem početne ponude.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke i u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz naveđenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a što podrazumjeva npr. ukoričenje ponude, uvez ponude osiguran sa jemstvenikom i pečatnim voskom i si., a na način da se sačuva integritet ponude, onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE"

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa iz tačke l.ove tenderske dokumentacije.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

naziv i adresa ugovornog organa

naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte, evidencijski broj nabavke naziv predmeta nabavke:

Dodatni građevinski radovi na nastavku izgradnje Lovačkog doma u Glinjama iz odredbe člana 1. stav 1. tačka 1. Ugovora broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine a sve po Ugovoru broj: 02-404-215/20 od 29.01.2021. godine ;

- naznaka „NE OTVARAJ" 

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponude samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

10.3.    Rok za dostavljanje početne ponude je 13.04.2021. godine do 08:00 sati.

10.4.Otvaranje početne ponude i pregovaranje je 13.04.2021. godine u 09:00 sati.

11.       FAZA BR.2. - KONAČNE PONUDE

Rok za dostavljanje konačne ponude i javno otvaranje odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora.

12.       Obavještenje o dodjeli

Ponuđač će biti obaviješten o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđaču Odluku o prihvatanju ponude ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocjeni ponude.

13.       Informacija o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

14.       Aneksi:

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokmentacije

 

FAZA BR. 1. dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje - PRETKVALIFIKACIJA:

Aneks 1 - Obrazac za dostavljanje početne ponude

Aneks 2-Tehnička specifikacija-Predmjer radova

Aneks 3- Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 4 - Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

Aneks 5 - Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

Aneks 6 - Obrazac za povjerljive informacije 

FAZA BR. 2. - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Aneks 1 - Obrazac za dostavljanje konačne ponude Aneks 2-Tehnička specifikacija-Predmjer radova Aneks 3 - Obrazac za cijenu konačne ponude Aneks 4 - Nacrt ugovora

Aneks 5 - Obrazac izjave o prihvatanju opštih i posebnih uslova za ugovor iz tenderske dokumentacije

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
poziv.pdf
PODIJELI: