(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova u okviru interventnog djelovanja na putnoj infrastrukturi na području Općine Visoko u 2016. godini

Datum objave: 26.08.2016. 08:49 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2016.

Broj: 01/2-02-1296/16

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

I DIO

POZIV ZA SUDJELOVANJE

(USLOVI ZA KVALIFIKACIJU)

DODATNI RADOVI U OKVIRU INTERVENTNOG DJELOVANJA NA PUTNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO U 2016.GODINI

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Amra Babić, mr.sci.                                                                                                     

                                                                                                                                      

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

(Ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma)

Visoko, avgust 2016.god.

 

Ovim Pozivom Općina Visoko kao ugovorni organ vas poziva da učestvujete u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Uslove za kvalifikaciju, propisane ovim prvim dijelom tenderske dokumentacije potrebno je da dostavite u roku od sedam dana od dana prijema ovog poziva.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1 Podaci o ugovornom organu

 Ugovorni organ: Općina Visoko

 Adresa:  ul. Alije Izetbegovića 12A, 71 300 Visoko

 IDB/JIB: 4218275170003 

 Telefon: +387 32 732 500

 Faks: +387 32 738 330 

 Web adresa: www.visoko.gov.ba

 

1.2. Podaci o osobi zadužnoj za komunikaciju

Kontakt osoba: Aida Memišević-Ihtijarević, dipl.pravnik

Telefon: 032 732 551

Faks: 032 736 571

e-mail: urbanizam.visoko@gmail.com

 

1.3. Podaci o  privrednim subjektima sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama

 

1.4. Podaci o postupku javne nabavke

1.4.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

1.4.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) :

17.094,01 KM

1.4.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Radovi

1.4.4. Okvirni sporazum: Ne

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVKE

2.1. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka radova kako slijedi:

Dodatni radovi po osnovnom ugovoru broj 01/2-02-894/16 u okviru interventnog djelovanja na putnoj infrastrukturi:

Trajno saniranje oštećenih površina na kolovoznoj konstrukciji te popravku površina sa pukotinama, održavanje bankina i putnih jarkova. Sanacija kolovozne konstrukcije se vrši ručno razastiranjem asfaltne mase, a izuzetno mašinskim putem. Radovi se obavljaju tokom godine na području cijele općine Visoko.

 

2.2. Podjela na lotove

Predmet nabavke nije podjeljen je na lotove.

 

3. Mjesto izvođenja radova

Općina Visoko.

 

4. Rok izvođenja radova

Kraj tekuće godine.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,2 % od vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

3.1. Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

Ponuđač je u roku od 7 dana od dana prijema ovog Poziva za sudjelovanje dužan dostaviti sljedeće dokaze:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje dostavlja ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

 

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Shodno članu 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani (aktuelni izvod iz sudskog ili drugog registra) ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost iz predmeta nabavke u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

3.2. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Ostali uslovi za kvalifikaciju odnose se na dokazivanje ekonomsko-finansijske i tehničke i profesionalne sposobnosti.

 

Ekonomska i finansijska sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost

Uslovi (član 51. i 49. Zakona o javnim nabavkama):

a) Da ponuđač u radnom odnosu ima najmanje 10 stalno uposlenih lica od kojih minimalno jednog dipl.ing.saobraćaja ili dipl.ing.građ. sa položenim stručnim ispitom;

b) Da je ponuđač tehnički osposobljen i opremljen za izvođenje predmetnih radova;

c) Da ponuđač prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će primjenjivati prilikom izvođenja radova;

d) Da se ponuđač  izjasni o namjeri podugovaranja.

e) Da će ponuđač dostaviti ateste za ugrađeni materijal kao dokaz kvaliteta.

 

Dokazi (ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca):

a) Lista osiguranih lica za obveznika/ponuđača izdata od strane poreske uprave/ispostave i ovjerena kopija diplome i uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

b) Izjava ponuđača da je tehnički osposobljen i opremljen za izvođenje predmetnih radova;

c) Izjava ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekat primjenjivati prilikom izvođenja radova,

d) Izjava o namjeri podugovaranja.

e) Izajava ponuđača prilikom izvođenja radova dostaviti ateste za ugrađeni materijal kao dokaz kvaliteta.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: