(pregovarački postupak) Izvođenje radova nužne popravke na fasadi zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2

Datum objave: 22.09.2016. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

GRAD SARAJEVO

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Služba za stambene poslove

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

broj: 03-23-6113/16

za izvođenje radova nužne popravke na fasadi stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici - Kaptol broj 2 putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Općina Centar Sarajevo

Adresa: Ul. Mis Irbina br. 1

Identifikacijski broj: 4200650440009

Broj bankovnog računa: 3386902296575219, UniCredit Bank Sarajevo

Telefon: 033 562 462, 033 562 394

Faks: 033 562 400

E-mail: mukerema.efendic@centar.ba, almir.pusina@centar.ba

Web stranica: www.centar.ba

 

2. KONTAKT INFORMACIJE

2.1 Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:Mukerema Efendić, tel. 033 562 463, e-mail adresa: mukerema.efendic@centar.ba.

2.2 Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

2.3 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

2.4 Izuzetno od tačke 2.3, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati i putem faksa i e-mail adrese označene u tenderskoj dokumentaciji.

 

3. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1. Nabavka predviđena Budžetom Općine Centar Sarajevo za 2016. Godinu i Planom nabavki za 2016. godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-23-6113/16 od 16.09.2016. godine.

3.2. Vrsta ugovora: izvođenje radova nužne popravke na fasadi zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2.

3.3. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 3.002, 00 KM;

 

4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

4.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti: Nema takvih privrednih subjekata.

 

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1 Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.

5.2 Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice Općine Centar.

 

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6. 1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

6.1.1 Predmet nabavke je izvođenje radova nužne popravke na fasadi zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2, oznaka: CPV kod 45211340-4. građevinski radovi na višestambenim zgradama. Radovi se izvode prema količinskoj i tehničkoj specifikaciji koja čini Aneks 2 tenderske dokumentacije.

6.1.2 Mjesto izvođenja radova je zgrada kolektivnog stanovanja u ulici Kaptol broj 2

6.1.3 Rok za izvršenje radova je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora, a dinamika realizacije detaljnije će se utvrditi ugovorom.

6.1.4 Obrazac za cijenu ponude je popunjen kako je dato u Aneksu br. 1 i 2 tenderske dokumentacije.

 

7. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

7. 1. LIČNA SPOSOBNOST

7. 1.1 U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je ponuđač:

e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

7.1.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači su dužni dostaviti u ponudi Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u formi koja je prilog -Aneks broj 3. tenderske dokumentacije. Ponuđač kojem bude dodijeljen Ugovor je dužan je u roku od 5 dana od dana zaprimanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude dostaviti sljedeću dokumentaciju iz člana 45. stav 2 Zakona, kojim se dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova iz tačke 7.1 i to:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnoga postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđačizmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreznim institucijama o reprogramiranom, odnosno obloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ponuđač je obavezan da u ponudi dostavi i potvrdu od Vanjskotrgovinske komore BiH u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 3 mjeseca za radove u cilju dokazivanja ispunjenja uslova o primjeni preferencionalnog tretmana domaćeg, osim ukoliko ne zaokruži stavku pod b) Aneksa 1. (Izjava ponuđača) tačka 5. u tom slučaju nije u obavezi da dostavi potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH i ne podliježe primjeni preferencionalnog tretmana domaćeg. Ukoliko ponuđač ne dostavi traženu potvrdu, cijena njegove ponude se u svrhu poređanja ponuda, neće umanjiti za preferencijalni faktor.

Napomena 1: Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Napomena 2: Ponuđač može uz izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u tački 7.1.1. TD. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

7.1.3 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 7.1.2 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

7.1.4 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 7.1.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 7.1.2.

 

7. 2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

7.2.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

7.2.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od podnošenja ponude.

 

7. 3. SUKOB INTERESA

7. 3.1 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 4).

7.3.2 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili

- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.

7.3.3 U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

8. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM POČETNE PONUDE

8.1 PRIPREMA POČETNE PONUDE

8.1.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

8.1.2 Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

8.1.3 Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

8.1.4 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

8.1.5 Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

 

8. 2. SADRŽAJ POČETNE PONUDE

8.2.1 Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

- Popunjen obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 1 tenderske dokumentacije;

- Popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije;

- Izjava iz člana 45. Zakona (lična sposobnost) Aneks broj 3- potpisana od strane ponuđača i ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa (sud notar ili općina),

- Izjava o sukobu interesa (Aneks 4)- potpisana od strane ponuđača i ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa (sud notar ili općina)

- Obrazac povjerljivih informacija, u skladu sa Aneksom 5 – potpisan i ovjeren od strane ponuđača

- Potpisan i popečaćen pečatom ponuđača nacrt ugovora

- Kvalifikacioni dokumenti predviđeni tačkom 7. tenderske dokumentacije,

- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,

- Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

8.2.2 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije ekonomski najpovoljnije ponude.

8.2.3 Alternativna ponuda nije dozvoljena.

 

8. 3. NAČIN DOSTAVLJANJA POČETNE PONUDE

8.3.1 Ponuda se dostavlja u originalu, na kojoj će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“.

8.3.2 Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka „ne otvaraj“.

8.3.3 Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

8.4 CIJENA POČETNE PONUDE

8.4.1 Ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije.

8.4.2 Ukupna cijena mora isto biti izražena u obrascu za ponudu (Aneks 1) i obrascu za cijenu ponude (Aneks 2). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz obrasca za cijenu ponude.

8.4.3 Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

8.4.4 Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.

8.4.5 Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano obrascem za ponudu i obrascem za cijenu ponude. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatrat će se da nije ni ponudio popust.

 

8. 5. POVJERLJIVOST

8.5.1 Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u postupak ocjene ponuda. Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

• Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

• Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom specifikacijom;

• Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača;

Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumenatacije ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

Ponuđači ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.

Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 5 ove tenderske dokumentacije) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

 

8. 6. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA POČETNIH PONUDA

8.6.1 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Općina Centar Sarajevo, protokol, Mis Irbina 1, Sarajevo 71000, BiH.

8.6.2 Rok za dostavljanje ponuda je 29.09.2016. godine do 11,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

8.6.3 Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

8.6.4 Javno otvaranje početnih ponuda i pregovaranje će se održati 29.09.2016. godine u 11,30 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa Ul. Mis Irbina 1, sala 201, II sprat. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica moraju prisustvovati otvaranju ponuda i pregovaranju. Zapisnik sa pregovaranja će se odmah po završetku pregovaranja uručiti lično, pojedinačno svakom ponuđaču sa zahtjevom za dostavljanje konačne ponude.

Prilikom pregovaranja sa ponuđačima, obavezno će se razmotriti sljedeća pitanja:

- kvalifikacioni uslovi

- ukupna cijena ponude

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

- rokovi za izvršenje

- uslovi plaćanja

Predstavnik ponuđača koji bude zvanično učestvovao u pregovaranju, treba prije početka pregovaranja Komisiji dostaviti punomoć za učešće u postupku pregovaranja u ime privrednog subjekta-ponuđača.

 

8. 7 PERIOD VAŽENJA POČETNE PONUDE

8.7.1 Ponude moraju važiti u trajanju od 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati.

8.7.2 Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali ugovorni organ ne može utvrditi rok kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

 

9. OCJENA POČETNE PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA

9. 1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

9.1.1 U skladu sa članom 64. Zakona kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

9. 2. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

9.2.1 Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

9.2.2 U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2016. godini.

9.2.3. S ciljem dokazivanja navedenog ponuđači će dostaviti u ponudi i Potvrdu Vanjsko trgovinske komore u BiH za radove.

 

9. 3. NEPRIRODNO NISKE PONUDE

9.3.1 Ako ugovorni ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

9.3.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;

b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljne uslove koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba;

c) originalnosti roba koje ponuđač nudi;

d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti;

e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima;

9.3.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

• ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

• ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

 

9. 4. ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

9.4.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

9.4.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

9. 6. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

9.6.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

9.6.2 Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem faksa broj: 562-400.

9.6.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.

9.6.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica), ponuđač može izjaviti žalbu Uredu za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu URŽ) u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.

9.6.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cijelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u, u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

9.6.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

 

Pomoćnik općinskog načelnika

Adinda Uzunović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
TD-nuzne_popravke_na_zgradi_KAPTOL_2.pdf
PODIJELI: