(pregovarački postupak) Nabavka šumarskih usluga (sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje šds, iznos šds)

Datum objave: 29.09.2016. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 28.09.2016.

P R E D M E T: Dostava zahtjeva za provođenje javne nabavka usluga u šumarstvu putem pregovaračkog postupka za dodatne usluge u šumarstvu, traži se

 

na osnovu osnoanog Ugovora ,broj 02-2572/16 od dana 11.04.2016.godine sklopljenog između JPŠ 'Šume RS" a.d. Sokolac ŠG"Prijedor" i preduzeća DOO "Bars Kompani" Prijedor ,neophodno je zaključenje novog ugovora za dodatne usluge u šumarstvu(sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje šds,iznos šds) a na osnovu Izmjenjenih okolnosti koje s:u prikazane u Aneksu Izvođačkog Projekta za odjel 61/1 P.J."Prosara"Šumska Uprava Kozarska Dubica broj 01-2900/16 od dana 04.07.201 b.godine.

 

Naime na osnovu zahtjeva Upravnika Šumske ugtrave "Kozarska Dubica" imenovana je Komisija Rješenjem Direktora broj 01-2196/16 od dana 25.05.2016.godine,koja je nalaz konstatovala u Vapisniku komisije broj 01-2196-1/16 od dzna 25.05.2016.godine.U skladu sa ialazom komisije gdje je konstatovano da je na djelu površine koji pripada pomenutom objektu radz uslijed jakih udara vjetra i snježnih padaeina došlo do pojave velike količine slučajnih užitaka Direktor ŠG je izdao Rješenje o imenovanju lica za izradu Aneksa Izvođačkog projekta kao i Rješenje o zaduženju lica za eršenje doznake stabala.

 

U skladu sa naprijed navedekim,a uvažavujući odredbe člana 23 Zakona o javnim nabavkama BiH koji omogućava zaključivanje Ugovora putem pregoearačkog postupka bez objave obavještenja u sljedećem slučaju;

 

U slučaja ugovora o javnoj nabavci usluga za dodatne usluge koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor,ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodne za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih usluga ,i kada se takve dodatne usluge ne mogu dehnički ili ekonomski,odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za Ugozorii organ.Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljčem kojem je dodijeljen osnovni ugovor a ukupma orijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ne može preći 30% od vrijednosti osnovnog ugovora.

 

Ovim putim Vam se obraćamo da nam izdate saglasnost za provovenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 

Napominjemo da vrijednost Osnovnog ugovora broj 02 2572/16 iznosi 106056,42 KM Proejenjena vrijednost dodatnih usluga putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iznosi 31 806,32 KM.

 

Spoštovanjem,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: