(pregovarački postupak) Nabavka usluga iznajmljivanja rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (buldožer, rovokopač, bager čistač traka)

Datum objave: 19.02.2021. 12:41 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

Poziv predkvalifikacija Iznajmljivanje mehanizacije (LOT 1 - LOT 3)_2021 (rok 22.02.2021.g.)

 

BROJ PROTOKOLA: 01-1660/21

BROJ JAVNE NABAVKE: 03/21

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA

Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (LOT 1 - LOT 3)

 

PREGOVARACKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA O NABAVCI

ODOBRAVA: Direktor

Fuad Muminović

Tuzla, februar 2021. godine 

 

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐACIMA

Predmet: POZIV NA PREGOVARACKI POSTUPAK I DOSTAVU INICIJALNE PONUDE - predkvalifikacioni dio

Poštovani,

Dostavljamo Vam Poziv na pregovarački postupak i dostavu inicijalne ponude za javnu nabavku usluga - Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (LOT 1 - LOT 3), po sljedećim lotovima:

LOT 1 Iznajmljivanje buldozera N>150 kW (kom. 4) (5.400 sati)

LOT 2 Iznajmljivanje rovokopača V>1,7m3 i snage motora N>170 kW (kom. 2) (1.800 sati)

LOT 3 Iznajmljivanje bagera čistača traka N>100 kW (kom. 3) (2.700 sati)

 

Poziv na pregovarački postupak sadrži:

1.            Poziv za dostavu ponude

2.            Prilog 1a - Obrazac za cijenu ponude (LOT 1)

3.            Prilog 1b - Obrazac za cijenu ponude (LOT 2)

4.            Prilog 1c - Obrazac za cijenu ponude (LOT 3)

5.            Prilog 2 - Izjava po članu 45. Zakona o javnim nabavkama BiH

6.            Prilog 3 - Izjava po članu 52. Zakona o javnim nabavkama BiH

7.            Prilog 4 - Nacrt ugovora

8.            Prilog 5 - Tehnička specifikacija

Uz ponudu ponuđači su obavezni dostaviti potpisan Nacrt ugovora, kao i potpisane i ovjerene Izjave iz prethodnog stava. Izjave pod tačkama 5. i 6. moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

Sve stranice ponude (sa dodacima) moraju biti čvrsto uvezane i numerisane. Ponuda se obavezno dostavlja u originalu i kopiji (kompletna ponuda).

Osobe za kontakt su:

za komercijalna pitanja: Mersad Kikanović         

telefon: 00387 ( 35 ) 280-083

Tuzla, 18.02.2021. godine

za tehnička pitanja: Mirad Delić                telefon: 00387 ( 35 ) 282-111

 

POZIV NA PREGOVARAČKI POSTUPAK I DOSTAVU INICIJALNE PONUDE - predkvalifikacioni dio

1.            Ovim Pozivom Vas pozivamo da dostavite Vašu čvrsto uvezanu ponudu (u originalu i kopiji) za javnu nabavku usluga - Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (LOT 1 - LOT 3), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Ponuda se može dostaviti za jedan, dva ili sva tri lota. Pregovori će se održati dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati, sa svakim ponuđačem pojedinačno, a prema redoslijedu kojim su ponude zaprimljene.

2.            Mjesto vršenja usluga: Rudnik „Šikulje" u Lukavcu i Rudnik „Dubrave" u Dubravama.

3.            Dostaviti jedinične cijene (KM/h) i ukupnu vrijednost ponude u KM (bez i sa PDV-om). Cijene iskazati u KM u obrascu za cijenu ponude (Prilog 1).

4.            Kvalifikacija ponuđača:

4.1. U skladu sa članovima od 44. do 49. Zakona o javnim nabavkama BiH ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH;

4.1.1. U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a)            u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)           nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)            je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)           je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokazi koji se zahtijevaju:

4.1.2. U svrhu dokaza o ispunjavanju uslova utvrđenih u tački 4.1.1. Zahtjeva za ponudu ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, ovjerenu kod nadležnog organa (Prilog 2).

4.1.3. Ponuđač kojem bude dodjeljen Ugovor obavezan je dostaviti slijedeće dokumente:

a)            uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)           uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)            uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)           uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Ponuđač kojem bude dodjeljen Ugovor dužan je dokaze iz tačke 4.1.3. dostaviti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuda će biti odbijena ako je ponuđač bio kriv za težak profesionalni prekršaj počinjen unazad 3 (tri) godine prije početka postupka, a koje ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, a posebno značajni nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do prijevremenog raskida, nastanka štete, ili drugih posljedica zbog namjere ili nemara.

4.2.        Minimalne zahtjeve u pogledu profesionalne sposobnosti koje ponuđači moraju ispunjavati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokumenta:

- Nalaz (zapisnik) Federalne rudarske inspekcije o ispunjavanju uslova iz člana 7. Zakona o privrednim društvima i člana 16. Zakona o rudarstvu ili Rješenje nadležnog ministarstva za izvođenje predmetnih usluga u rudarstvu.

4.3.        Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači moraju ispunjavati sljedeće minimalne uslove:

a)            Prihvatanje svih iskazanih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije (tehničkom dokumentacijom definisan je sadržaj predmetne nabavke i potrebna oprema)

b)           Da je ponuđač tehnički i kadrovski osposobljen (u skladu sa Zakonom o rudarstvu FBiH) za izvršenje usluga koje su predmet nabavke

4.3.1. U svrhu dokaza o ispunjavanju uslova utvrđenih u tački 4.3., ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti:

a)            Potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuđača o prihvatanju svih iskazanih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije

b)           Potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuđača da je tehnički i kadrovski osposobljen (u skladu sa Zakonom o rudarstvu) za izvršenje usluga koje su predmet nabavke.

Dokazi koji se zahtijevaju u tački 4.2. i 4.3.1 moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

5. Ponuđači su obavezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu da prihvataju rok plaćanja - odgođeno 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje);

6.            Ponuđači su obavezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu da je opcija ponude - 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

7.            Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu da će, ukoliko budu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju za uredno izvršenje posla u iznosu 10% vrijednosti Ugovora bez PDV-a, u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja Ugovora sa periodom važenja garancije 12 (dvanaest) mjeseci.

8.            Ponuđači su obavezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu po članu 52. ZJN BiH, ovjerenu kod nadležnog organa (Prilog 3).

9.            Ponuđači su obavezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu kojom se obavezuju da će, u slučaju da budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 (deset) dana od dana obavještenja ponuđača o rezultatima postupka, dostaviti uvjerenja o stručnoj osposobljenosti tehničkog rukovodioca izvođenja radova, rukovaoca mašina, kao i lica koja će obavljati poslove neposredne kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite na radu, pp zaštite i mjera ekologije (original ili ovjerene kopije).

10.          Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.02.2021. godine do 10:45 sati, na slijedeću adresu: Rudnik uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla, ulica Mije Keroševića Guje broj 1, 75 000 Tuzla, na protokol, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku usluga - Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI LOT         ".

11.          Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.147.500,00 KM, i to:

LOT 1 648.000,00 KM

LOT 2 216.000,00 KM

LOT 3 283.500,00 KM

Napomena: Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve tražene elemente iz Poziva neće biti uzete u razmatranje. Na pregovarački postupak može doći odgovorno lice, ili ovlašteni punomoćnik.

Ukoliko ponuđač zadovolji predkvalifikacioni dio postupka biti će obaviješten o datumu dostavljanja konačne ponude.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: