(pregovarački postupak) Nabavka usluga izrade digitalne knjige standarda firme, brendiranja putničkih, teretnih vozila i građevinskih mašina

Datum objave: 21.09.2016. 12:48 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2016.

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:KJKP“RAD“ d.o.o.

Adresa:Paromlinska 57

IDB/JIB: 200316890001

Telefon:033/658-038

Faks: 033/654-480

Web adresa:www.rad.ba

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Haris Kukavica

Telefon: 033/658-038

Faks: 033/654-480

e-mail: hkukavica@yahoo.com

 

3. Redni broj nabavke

 Broj nabavke:

 Referentni broj iz Plana nabavki:

 Broj prethodnog informativnog obavještenja (ukoliko je objavljeno) :NE.

 

4. Podaci o postupku javne nabavke

4.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez obavještenja

 4.2.Procijenjena godišnja vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) : 30.000,00 KM

4.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Usluge

4.4. Okvirni sporazum: NE

 

PODACI O PREDMETU NABAVKE

5.Opis predmeta nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje usluga izrade digitalne knjige standarda firme, brendiranje putničkih, teretnih vozila i građevinskih mašina na osnovu potreba ugovornog organa a prema specifikaciji koja čini sastavni dio ovog zahtjeva, predviđenih u budžetu/finansijskom planu.

Ugovornog organa.

Oznaka i naziv iz JRJN: 79340000-9

 

6.Podjela na lotove

Nije izvršena podjela na lotove

 

7.Količina predmeta nabavke

Količina predmeta nabavke će biti određena i iskazana u tehničkoj specifikaciji tako da jasno i nedvosmisleno određuje na koji način će ponuđači dati potrebne količine u svojoj ponudi.

 

8. Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija je dio tenderske dokumentacije.

 

9.Mjesto isporuke roba/izvršenja usluga:

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

 

10.Rok isporuke roba i izvršenja usluga:

Vršenje usluga se vrši prema potrebama ugovornog organa, započevši najranije nakon potpisivanja ugovora/okvirnog sporazuma, i prema dinamici koja je utvrđena tenderskom dokumentacijom: Vršenje usluga u skladu sa zaključenim ugovorom/okvirnim sporazumom se vrši u jasno definisanom roku od po zaprimanju pismenog zahtjeva ili narudžbe ugovornog organa.

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

11. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom

plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

 

12. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Ostali uslovi za kvalifikaciju u smislu dokazivanja ekonomsko-finansijske i tehničke i profesionalne sposobnosti su srazmjerni predmetu nabavke i procijenjenoj vrijednosti nabavke.

12.1. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ispuniti sljedeće minimalne uslove:

a) Da ispunjava uslove tražene članom 47. Zakona o javnim nabavkama stav (1) tačka a) tj. da je ekonomsko – finansijski sposoban u pogledu činjenica koje se mogu dokazati dokumentima koje izdaje banka ili druga finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima

U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan dostaviti izjavu popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača, a koja je sastavni dio tenderske dokumentacije zajedno sa dokumentom iz tačke 12.4.a) Tenderske dokumentacije.

Dostavljene izjave ne mogu biti starije od 15 dana od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke.

12.2 Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, član 46.

Zakona o javnim nabavkama, ispuniti sljedeće minimalne uslove: b) da je registrovan u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, fizičko lice je je dužno dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomskofinansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 12.4 tenderske dokumentacije.

12.3. U svrhu dokaza gore navedenih uslova potrebno je dostaviti sljedeće :

Ponuda treba da sadrži:

3.1. Naziv ponuđača sa tačnom adresom i identifikacionim brojem;

3.2.Ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar;

3.4. Ovjerenu izjavu ponuđača o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkma, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom;

3.4. Ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom te u svrhu dokazivanja dostaviti dokument: potvrdu Centralne banke da transakcijski računi ponuđača nisu bili blokirani u zadnja tri (3) mjeseca;

3.7. Ovjerena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom;

3.8. Ukupnu cijenu ponude sa uslovima i načinom plaćanja, ovjerenu od strane ponuđača.

Dostavljene izjave ne mogu biti starije od petnaest (15) dana od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke.

Dokaze o ispunjavanju traženih uslova ponuđač je dužan dostaviti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažne izjave.

 

PODACI O PONUDI

13. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

(Ponuđač je dužan dostaviti sljedeću orginalnu dokumentaciju ne stariju od 90 dana ili ovjerene kopije iste)

a) Naziv i tačnu adresu ponuđača

b) Izjave ponuđača – prilog;

c) Obrazac za cijenu ponude – prilog;

d) Ostale dokumente tražene tačkom 12.3.Tenderske dokumentacije

 

14. Način pripreme ponude:

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena od strane ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci I tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol Ugovornog organa ili putem pošte, na adresu Ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA:KJKP“RAD“ d.o.o. Sarajevo

ADRESA UGOVORNOG ORGANA :Paromlinska 57

Ponuda za __________________________

Broj nabavke:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

15. Cijena ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

 

16. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je

a) Ekonomski najpovoljnija ponuda

-Cijena 90%

-Uslovi plaćanja 10%

Bodovi se dodjeljuju prema slijedećoj formuli:

T = C + P + …….

Pri čemu je:

T – ukupan broj bodova

C – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu

P – broj bodova koji je dobavljač primio za ponuđene uslove plačanja

R – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđeni rok isporuke

1. Cijena

Maksimalan broj bodova će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući

i sve indirektne poreze). Drugi dobavljači će sukladno tome dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

 C=Cl / Ct x [90]

Pri čemu je:

C – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu

Cl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabave

Ct – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene

[90] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu

2. Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja koji je ponudio dobavljač – maksimalno [npr. 10] bodova

Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najduže uslove plaćanja, dok

će drugi dobavljači stoga dobiti manji broj bodova sukladno slijedećoj formuli:

 

 

 

 

Pri čemu je:

P – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđenu odgodu plaćanja

Pt – period odgode ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Pl – najduži ponuđeni period odgode

[10] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najdulji period odgode

 

17.Preferencijalni tretman domaćeg

Vijeće ministara BIH donijelo je Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki.U cilju zaštite, razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu koji je naveden u tački 1, stav b) ove Odluke, Ugovorni organ je obavezan ,u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama :

 a) primjeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda;

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od: 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine, 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

c) Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa I Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidarna verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.);

d) U svrhu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine;

e) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg mora biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji kao i dokazi kojima ponuđači dokazuju da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg;

f) Odredbe ovog člana prestaju važiti 01.01.2020. godine.

U svrhu dokazivanja primjene peferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač treba dostaviti:

Dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz tačke d) (Potvrdu/Uvjerenje Vanjskotrgovinske komore BiH)

 

18.Rok važenja ponude

Period važenja ponude je: 60 dana

 

19. Način dostavljanja dokumenta

Ponuđač je dužan dostaviti original i jednu kopiju ponude.

Kopija ponude se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. Potrebno je jasno naznačiti »original« i »kopija « ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

 

20.Alternative ponude

Alternativna ponuda :NE (Nije dopušteno podnošenje alternativnih ponuda).

 

OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57 ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: NAZIV UGOVORNOG ORGANA: KJKP“RAD“ d.o.o. Sarajevo

ADRESA :Paromlinska 57

PONUDA ZA NABAVKU:

Krajnji rok za prijem ponuda je: 29.09.2016. godine do 12:00h.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači

koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog

tenderskom dokumentacijom.

 

22.Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama KJKP “RAD“ d.o.o., Paromlinska 57, dana 29.09.2016.godine u 12:15h

 

23. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

 

24. Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora/Okvirnog sporazuma, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora/Okvirnog sporazuma u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove.

 

25. Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na duži period

Ne.

 

26. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma (ukoliko je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma)

Ne.

 

DODATNE INFORMACIJE

27. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

 

28. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumntaciju, na jedan od načina navedenih u tački 35. tenderske dokumentacije. U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 5 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

 

29. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

 

30. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

ADRESA UGOVORNOG ORGANA (ulica i broj)

PONUDA ZA NABAVKU ----------------

Broj nabavke:

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

 

31. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

 

32. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumntacije.

 

PRILOZI:

I Obrazac za ponudu

II Izjave ponuđača:

III Obrazac za cijenu ponude

IV Nacrt ugovora/Okvirnog sporazuma

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: