(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja informacionog sistema za komunalnu naknadu i porez na nepokretnosti

Datum objave: 13.04.2021. 11:56 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA GRADA BIJELjINA
ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR
I
ODJELjENjE ZA STAMBENO –KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDIN
E

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
U
 POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA
ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I
POREZ NA NEPOKRETNOSTI
ŠIFRA:SKP-09/21
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA, U SKLADU SA
ČLANOM 21. ZJN 


Šifra: SKP-09/21, BROJ PROTOKOLA 02-404-37/21

PONUĐAČ:OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR PJ TUZLA

 

1. POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivate se da dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku USLUGA: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI, ŠIFRA: SKP-09/21

Postupak će se odvijati u tri faze:
Faza br. 1-Pretkvalifikacija: Ponuđač podnosi zahtjev za učešće na način i u formi koju je propisao Ugovorni organ. Ugovorni organ će ocijeniti zahtjeve za učešće koji su pristigli od Ponuđača u skladu sa odredbama čl. 45. - 51. Zakona o javnim nabavkama i potvrditi da li je Ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban za izvršenje ugovora, uzimajući u obzir ličnu situaciju kandidata i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku, finansijsku podobnosti i tehničku profesionalne sposobnosti.
Ugovorni organ će o fazi pretkvalifikacije sastaviti zapisnik u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima i donijeti odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu dostaviti
Ponuđaču, zajedno sa zapisnikom o ocjeni zahtjeva za učešće. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.
Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ će dostaviti Poziv za dostavljanje početnih ponuda Ponuđaču ako zadovolji pretkvalifikacione uslove ugovornog organa, u kojem će biti određeni i termini za vođenje pregovora.
U drugoj fazi postupka će se obaviti i pregovori sa ponuđačem.
Faza br. 3 – Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:
Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ će poslati Poziv za podnošenje konačnih ponuda ponuđaču sa kojim je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koju će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ ocjenjuje konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ donosi odluku o rezultatima postupka.
Faza dostavljanja konačnih ponuda se ne mora realizovati ako ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da je njegova ponuda ujedno i konačna ponuda, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju
Da bi bio pozvan na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz člana 45. -51. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. 

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Grad Bijeljina (prijemna kancelarija ), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1 , 76 000 Bijeljina najkasnije do 27.04.2021. godine do 10:30 časova.
Ponuđač će biti obaviješten o ishodu kvalifikacije odmah nakon donošenja Odluke o rezultatu postupka pretkvalifikacije. Samo kvalifikovani kandidati će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i pravnim i drugim aspektima ugovora.
Kriteriji za ocjenu početnih ponuda
Kandidati moraju ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu pod fazom 1.-Pretkvalifikacija.
Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda
Kriterijum za ocjenu konačnih ponuda i dodjelu ugovora, je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ponuđena cijena treba uključivati sve obaveze vezane za navedene usluge, tj : cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču na koju se zatim obračunava i PDV.
Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrazcu za cijenu ponude- prilog III tenderske dokumentacije.
Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: “Zakon”).
Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 99. i 101. Zakona.
1.2. U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti:
- Nema privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa .

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Naziv ugovornog organa: Grad Bijeljina
Adresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1
Identifikacioni broj (JIB): 4400358930002
Telefon: 055/233-100
Faks: 055/210-162
e-mail: javnab.sobn@gmail.com

Web stranica: www.gradbijeljina.org
KONTAKT INFORMACIJE:
Kontakt osoba: Mirsada Đezić 
Telefon: 055/233-100
Faks: 055/210-162
Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u TD, osim ako ovom TD nije drugačije određeno.
 

3. PREDMET NABAVKE
 Predmet nabavke su: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA
KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI, ŠIFRA:SKP-09/21
3.1. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 21, JNJR: 72000000-5
3.2. Vrsta ugovora: Usluge
3.3. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 10.256,41 KM.
3.4. Mjesto pružanja usluga je Grad Bijeljina.
3.5. Rok pružanja usluga je od dana potpisivanja Ugovora do 31.12.2021. godine.
3.6. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
3.7. Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom.
4. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće
4.1. Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana 27.04.2021. godine u 10:30 sati. Svi Zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje Zahtjeva za učešće, dok će javno otvaranje konačnih ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.
4.2. Zahtjevi za učešće se podnose na slijedeću adresu: Grad Bijeljina (prijemna kancelarija ), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1 , 76 000 Bijeljina 

Uslovi za učešće i potrebni dokazi
4.3. U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe čl. 45. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u skladu sa članom 46. Zakona;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora (član 47. Zakona);
d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
4.4. U pogledu lične sposobnosti, u skladu sa članom 45. Zakona ponuđač je dužan da ispuni sledeće minimalne USLOVE:
a) Da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
c) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti sledeće
DOKAZE:
-popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, da se na njih ne odnose slučajevi definisani ovom tačkom. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji i potpisuje je ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koje on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu).
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.
Ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze u skladu sa Članom 45. ZJN ponuda će biti
odbijena. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to sledeće DOKAZE:
a) Potvrdu Suda BiH i Potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan ili). Potvrda Suda BiH i potvrda suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača se dostavljaju kumulativno.
Neće biti prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje od suda koji uopšte nije nadležan prema sjedištu kandidata/ponuđača.
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik , dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika
b)Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja djelatnosti

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik , dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelanosti
c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.
U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.
Dokazi vezani za tačku c) i d) koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa (do 15:00 časova) te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne smiju biti stariji od 3 ( tri ) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati
sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.
Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog
neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

Napomena:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

SPOSOBNOST OBAVLjANjA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
4.5. Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku.
4.6. Ponuđač treba da dostavi uz ponudu dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla (npr. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra preduzetnika, na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke). Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uz ponudu dokaz o registraciji ponuda će biti eliminisana iz daljeg postupka.

5. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST
5.1. Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su:
a) Pozitivno poslovanje u 2020. godini, a kao dokaz se dostavlja ovjerena fotokopija bilansa uspjeha za 2020. godinu.
Bilans uspjeha za 2020. godinu se dostavlja kao ovjerena kopija zajedno sa izjavom o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav 1. tačka c) ZJN u formi utvrđenoj u Prilogu tenderske dokumentacije.

Ponuđač je dužan dostaviti izjavu u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti, koje su popunjene u skladu sa uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan dostaviti u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje svoju ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi
moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa (do 15:00 časova), te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.
Napomena:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran. 

6. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
U pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ne traže se dodatni uslovi koje treba da ispunjavaju ponuđači.
 

7. SUKOB INTERESA
7.1.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposlenom kod ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakavim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije i mora biti ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (Organ uprave ili notar), a potpisuje je isključivo zakonski zastupnik ponuđača i ne može se dati punomoć .
7.1.2. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:
- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili
- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.
7.1.3. U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

7.2. POVJERLjIVOST
7.2.1. Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u posrupak ocjene ponuda. 

Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.
Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):
• Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
• Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od kojh zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu, uslugu ili rad u skladu sa tehničkom specifikacijom;
• Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača (član 45. – 51. Zakona);
Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.
Ponuđači ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.
Ponuđači mogu napraviti spisak informacija (popunjen po šemi koja se nalazi u Prilog
VI) koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.
7.2.2. Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) i 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa zakonom.

7.3. PERIOD VAŽENjA PONUDE
7.3.1. Period važenja ponude je 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.Period važenja ponude ne može bit kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali ugovorni organ ne može utvrditi rok kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke. U slučaju da se tražila i garancija za ozbiljnost ponude, ponuđač koji je dao saglasnost za produženje perioda važenja ponude, dužan je obezbjediti i produženje garancije za ozbiljnost ponudu. 

7. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Shodno Fazi br.1-Predkvalifikacija, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:
1. Zahtjev za učešće- Prilog 1.
2. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani (tačkom 4.3 od a) do d) tenderske dokumentacije (član 45. Zakona).
Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 2. tenderske dokumentacije
3. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav 1 tačka c) ZJN, ovjerenu od strane ponuđača. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 3.
4. Izjavu u skladu sa članom 52. Zakona, kako je navedeno tenderskoj dokumentaciji ; -
Prilogom 4.
5. Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti, kako je to navedenom u T.D.,

8. SADRŽAJ POČETNE PONUDE:
Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti sledeću dokumentaciju:
a) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – Prilog 5.
b) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – Prilog 6.
c) Popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora – Prilog 7-ako ponuđač prihvata uslove iz ugovora.
Ponuđač koji dokaže svoju kvalifikovanost biti će pozvan za dostavljanje početnih ponuda i uz poziv će biti dostavljeni dokumenti (Prilozi) koji se zahtijevaju za početnu ponudu shodno ovoj tački tenderske dokumentacije.

9. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA
9.1.  Zahtjevi po pitanju jezika
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faxa broj: (055)210-162 i e-maila,ako ovom TD nije drugačije definisano. Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
9.2. Priprema početne ponude
Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda.
Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.
Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ili listovi ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.
Ponuda se dostavlja u originalu, u koverti na kojoj je naznačeno:
„ORIGINAL POČETNE PONUDE“
 - naziv i adresa ugovornog organa
 - naziv i adresa ponuđača,
 - evidencijski broj nabavke,
 - naziv predmeta nabavke:
 - naznaka „NE OTVARAJ“.
Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponude samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave.
Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju
od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.
9.3. FAZA BR.2. - Rok za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje
Ukoliko se kvalifikuje, ponuđač je dužan dostaviti početnu ponudu i doći na pregovaranje u vrijeme koje bude naznačeno u Obavještenju i Pozivu za dostavljanje početne ponude

10. FAZA BR.3. – DOSTAVLjANjE KONAČNIH PONUDA
Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese
konačnu ponudu. Rok za dostavljanje konačnih ponuda odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora. Ukoliko ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da se njegova početna ponuda ima smatrati i konačnom ponudom, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora, faza dostavljanja konačnih ponuda se neće realizovati.

11. Obavještenje o dodjeli
Ponuđač će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocjeni ponuda 

12. Zaključivanje ugovora
-Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog Ugovora, i to nakon isteka roka od 15 dana računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude. Ugovor se može zaključiti i prije isteka ovog roka ukoliko se steknu uslovi propisani članom 98. stav 2. Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz TD, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

13. Informacije o zaštiti prava ponuđača
U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

14. Prilozi:
Sljedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije

FAZA BR.1.-PRETKVALIFIKACIJA:
Prilog 1 – Zahtjev za učešće
Prilog 2 - Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
Prilog 3- Izjava iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama
Prilog 4- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama
FAZA BR.2.- Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:
Prilog 5- Obrazac za početnu ponudu
Prilog 6 - Obrazac za cijenu početne ponude
Prilog 6.1. – Ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda
Prilog 6.2 – Obrazac povjerljivih informacija
Prilog 7 - Nacrt ugovora.
FAZA BR.3.- Dostavljanje konačnih ponuda:
Prilog - Obrazac za dostavljanje konačne ponude
Prilog - Obrazac za cijenu konačne ponude
Prilog- Nacrt ugovora – ako se uslovi iz ugovora budu izmjenili nakon pregovora.
NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude 

POZIV

 

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava Grada Bijeljina
Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor

Broj: 02/12-404-1-148/21

Datum, 13.04.2021. godine

 

Predmet: DODATNE INFORMACIJE ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA OBAVJEŠTENjA, ŠIFRA: SKP-09/21.

 

Na osnovu člana 21. Zakona o javnim nabavkama, pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, šifra: SKP-09/21: ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMUNALNU NAKNADU I POREZ NA NEPOKRETNOSTI.

Pregovori će se provoditi sa ponuđačem DOO „Optima IT“ Tuzla. Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Gradske uprave Grada Bijeljina, Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor.

 

Šef Odsjeka
za javne nabavke, investicije i nadzor

Đorđo Vujanović, dipl.inž.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: