(pregovarački postupak) Nabavka voća i povrća

Datum objave: 01.04.2021. 11:28 / Izvor: Akta.ba, 31.03.2021.

Zavod za fizikaliu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-28-3677-3/21

Datum: 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, broj: 135-15-10891-1/16, od 26.12.2016. godine, direktor Zavoda donosi:

 

OBAVJEŠTENjE

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

 

Obavještavamo vas da u skladu sa članom 21. i 28. stav (4), Zakona o javnim nabavkama, pokrećemo Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku robe: „Voće i povrće."

Predmetni postupak sprovodi se na osnovu člana 21. stav, tačka d) Zakona o javnim nabavkama. Postupak će se odvijati kroz sljedeće faze:

 

1. Faza br.1 - Pretkvalifikacija - Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/kvalifikacione ponude:

Kandidat podnosi zahtjev za učešće na način i u formi koji nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće koji je pristigao od kandidata u skladu sa odredbama člana 45. 46. 47. i 49., Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li je kandidat kompetentan, pouzdan i sposoban za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu sposobnost, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, v) ekonomsku i finansijsku sposobnost i g) tehničku ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatu.

Rok za dostavljanje kvalifikacione ponude je  05.04.2021. godine, do 10:00 časova.

Ukoliko je ponuda dostavljena nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ, ponuda se vraća kandidatu neotvorena.

 

2. Faza br. 2- Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Ugovorni organ dostavlja poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđaču ukoliko je zadovoljio pretkvalifikacione uslove ugovornog organa.

Nakon primanja početne ponude, Ugovorni organ pismenim putem poziva ponuđača da započne pregovore sa ugovornim organom. 

 

3. Faza br. 3- Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje Poziv za podnošenje konačnih ponuda ponuđaču sa kojima je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koja se javno otvara i koju će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ ocjenjuje konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču.

 

4. Za sve dodatne informacije vezano za postupak nabavke zadužena je Služba za plan, analizu i javne nabavke tel. 051/348-444, lokal 1744, ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa s ponuđačima.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: