Prodaja 35 rashodovanih motornih vozila: Zastava, Renault, Fiat, Peugeot, Mitsubishi, Škoda, Lada, VW i Citroen

Datum objave: 10.05.2022. 10:15 / Izvor: Glas Srpske, 10.05.2022.

TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA

Vuka Karadžića br. 2

 

Na osnovu odluka Upravnog odbora br. 1-02-1422-09,1-02-6078/19, br. 1-02-10098/22, i Odluke Izvršnog odbora br. 1-02-267011/21, Komisija za licitaciju oglašava

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju 35 rashodovanih motornih vozila

PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA

 

Predmet javne licitacije je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za prodaju sljedećih motornih vozila

 

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se u tzv. ''Paket prodaji" po lotovima, ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu.

U slučaju, da dva ili više ponuđača dostave identičnu cijenu i ponudu po LOT-u, Komisija će provesti dodatnu usmenu licitaciju i odabrati najpovoljnijeg ponuđača.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje motornih vozila i to svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude u vremenu od 10,00 do 14,00 časova, po LOT-ovima, kako slijedi:

Kontakt:

• LOT 1-8 - Banja Luka. Predrag Maksimović tel. 065/511-97    

• LOT 9 - Bijeljina, Dragoljub Zekić, tel. 065/222-666       

• LOT 10 - I.Sarajevo, Bojan Obrenović tel. 065/904-652

•  LOT 11   - Prijedor, Slađana Milinović, tel.065/524-616

•  LOT 12 -Trebinje, Zoran Zubattei. 065/529-729

 

Sva motorna vozila prodaju se u „viđenom stanju" te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Troškove po osnovu prometa vozila snosi kupac. Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

 

Ponuda treba da sadrži:

- za pravna lica tačan naziv \ adresu ponuđača, iznos pismeno ponuđene cijene za "Paket prodaju" za konkretan Lot, kopiju rješenja o registraciji i identifikacioni broj o poreskoj registraciji, kontakt telefon, a za fizička lica -iznos ponuđene cijene za „Paket prodaju" za konkretan LOT, identifikacioni dokument, žiro-tekući račun, adresa stanovanja, kontakt telefon.

 

Pravo učešća na licitaciji po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, koji isključivo uz ponudu dostave dokaz 0 uplaćenom depozitu u iznosu od 10% od ukupne cijene LOT-a za koji se dostavlja ponuda. Uplata se vrši na ime predmetne prodaje, NLB Razvojna banka, na žiro račun 562-099-0000-4057-60.

 

Komisija će uzeti u razmatranje pismene ponude sa naznakom "Javna licitacija za prodaju rashodovanih motornih vozila", koje budu zaprimljene na protokol Društva 18.05.2022. godine do 12 Časova.

 

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj koverti po LOT-ovima, na adresu: TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA, Banja Luka, ul. Vuka Karadžića 2 ili lično na protokol Društva, ul. Vuka Karadžića br. 2.

Javno otvaranje pisanih ponuda i izbor najpovoljnijih ponuđača obaviće se komisijski dana 18.052022. godine u 15 Časova u prostorijama Centralnog magacina, ul. Dunavska 1C, u sali za sastanke.

Javnom otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača koji su uplatili traženi depozit.

Sa odabranim ponuđačem, TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornih vozila najkasnije u roku 5 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđenu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 3 (tri) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, broj računa: 562-099-0000-4057-60 NLB Razvojna banka sa naznakom svrhe uplate "Kupovina rashodovanih motornih vozila-LOT br.___. Iznos položenog depozita vratiće se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se položeni depozit neće vratiti najpovoljnijem ponuđaču koji u gore navedenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor sa TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA, tj. koji odustane od kupovine.

U roku od 3 (tri) dana po uplati prihvaćene cijene na ime kupovine rashodovanih motornih vozila, kupci su dužni preuzeti kupljena rashodovana motorna vozila i snositi sve troškove u vezi prometa vozila. TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA zadržava pravo prihvatiti Hi odbiti sve ponude, obustaviti ili poništiti prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi sve do momenta uplate kuporodajne cijene. Za sve ostale informacije, kontaktirati Komisiju za licitaciju na broj: 051/213-940, 065/901-923

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
motorna_vozila.pdf
PODIJELI: