Prodaja benzinske stanice Šići u Tuzli

Izvor: Dnevni Avaz, 28.04.2014.

G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Tešanjska (Avaz Twist Tower) 24A, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Broj: 012-3107/14-1

Datum: 25.04.2014.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA PRODAJU BENZINSKE STANICE ŠIĆI

1. Benzinska stanica „Šići", koja se nalazi u Tuzli, Šići bb, je u vlasništvu društva G-Petrol d.o.o. Sarajevo, Tešanjska br.24 a, Avaz Twist Tower, u dijelu 1/1, sagrađena na k.č. broj: 722/1. ZK.UL. 231 KO Općina SP_BISTRAC, Benzinska pumpa sa okolinom, površine 6 356 m2.

2. Pravo učešća na ovome Pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja na račun društva G-Petrol d.o.o. Sarajevo (dalje u tekstu: Društvo) uplate/polože kauciju u iznosu od 10. 000,00 KM na račun Društva broj 3389002202978941 Unicredit bank.

3 Ponudaču čija ponuda bude prihvaćena od strane Društva ovaj iznos biće uračunat u kupoprodajnu cijenu nekretnine iz tačke 1 ovog Poziva, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena od strane Društva uplaćeni iznos kaucije će biti vraćen na žiro-račun tog ponuđača.

4. Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu „viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

5. Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva broj: 3389002202978941 Unicredit bank, u roku od 8 dana, od dana zaključenja kupoprodajnog Ugovora.

6. Kupac preuzima posjed objekta (Benzinske stanice sa pripadajućim zemljištem ispod i oko Benzinske stanice) po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

7. Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

8. Ponuda za kupoprodaju mora da sadrži dokaz o uplaćenoj kauciji, ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica, ovjeren izvod iz sudskog registra za pravna lica.

9. Uredno kovertirane i zapečaćene ponude, sa ličnim podacima za fizička lica, te nazivom i sjedištem firme za pravna lica dostaviti najkasnije do 20.05.2014. godine neposredno na pisarnicu Društva u Sarajevu, ul. Tešanjska br.24 a, Avaz Twist Tower ili preporučeno putem pošte na adresu Društva sa naznakom:

Komisiji za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju Benzinske stanice Šići Ul. Tešanjska br.24 a, Avaz Twist Tower. Na koverti ponude napisati oznaku ,,NE OTVARAJ".

10. Poslove sprovođenja ovog konkursa obaviće posebno imenovana Komisija od strane Uprava Društva.

11. Sve informacije u vezi ovog Poziva mogu se dobiti u Društvu na telefonu za: Komercijalna pitanja +387 51 490 768 branislav.zezelj@nis.eu Branislav Žeželj, Tehnička pitanja +387 33 942 077 + 387 61 198 727 jusuf.korajcevic@nis.eu Jusuf Korajčević.

Obilazak predmetne lokadje (07.05 i 08.05. od 10.00 do 15.00 časova ) je OBAVEZAN za sve ponuđače i organizuje se uz prisustvo tehničkog lica. Nakon završenog obilaska, Ponuđač i Tehničko lice če potpisati Izjavu u kojoj se precizira da je Ponuđač upoznat sa kompletnim stanjem na predmetnoj lokaciji. Ova potpisana Izjava se predaje uz Ponudu.

12. Društvo zadržava pravo da po oyom Pozivu izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača ili da po ovom Pozivu pozove odredeni broj najpovoljnijih popnuđača na dodatne pregovore/razgovore i potom izabere najpovoljnijeg ponudača ili da izmjeni ili poništi u cjelosti ovaj Poziv, bez obrazloženja.

13. Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, izabrani ponudač ukoliko odustane od kupovine BS gubi pravo na povrat kaucije

14. Društvo zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora, sa izabranim ponuđačem i bez navodenja razloga odustane od daljnjeg sprovođenja postupka kupoprodaje, bez bilo kakvog prava ponuđača da mu Društvo zbog toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje troškove učešća u postupku kupoprodaje po ovom Pozivu.

15. Pozivza ponudu biće objavljen u: novinama „DNEVNI AVAZ"; „VEČERNJI LIST" NEZAVISNE NOVINE, PRESS, OSLOBODJENJE

NAPOMENA:

Predmetna Benzinska stanica trenutno radi kao Podružnica u sastavu društva G-Petrol d.o.o. Sarajevo i posjeduje sve zakonske dozvole za obavljanje svoje djelatnosti, što će moći nesmatano nastaviti i nakon njene prodaje.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača po ovom Pozivu izabrani ponuđač i Društvo će zajednički formirati posebnu komisiju koja če izvršiti popis obrtnih sredstava (robe) koja se u tom momentu nađe na predmetnoj BS i ista će biti predmetom kupoprodaje između Društva ( kao prodavca) i izabranog Ponuđača (kao kupca). Popisana roba će biti fakturisana izabranom kupcu po važećim tržišnim cijenama popisane robe na dan fakturisanja iste.

 

Branko Radujko,

Direktor Društva 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: