Prodaja biodizela i mješavine od biodizela

Datum objave: 31.08.2016. 16:07 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

Regionalni centar Tuzla

 

Broj: 02/6/IV-16-16-87-41 -1/16

Tuzla: 31.08.2016.godine

 

Po nalogu šefa Odsjeka za poslovne usluge i na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla broj: 02/5-16-16-32-299-2/16 od 28.06.2016. godine i Odluke o prodaji carinske robe (Službeni glasnik BiH" broj: 90/07), Komisija u sastavu: Mersiha Bajraktarević- predsjednik, Davorin Kuhar-član, Jovan Milovanović-član, a na osnovu člana 3. stav 1. i stav 2. i člana 7. stav 1. i stav 2. pomenute Odluke, objavljuje direktnu prodaju sljedećih stvari:

 

DIREKTNA PRODAJA

koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli

dana 13.09.2016 godinu 12,00 sati.

 

Predmet prodaje su sljedeće stvari:     

d.o.o. "MAN CO"-PJ Bijeljina

R.br.

Magacinski broj

Broj LOT-a

Naziv robe

Količina

Jedinična cijena

Vrijednost robe u KM

1

3/15

LOT 1

BIODIZEL i mješavine od biodizela

51,800

KG

 

 

 

Roba koja je predmet prodaje može se pogledati u terminu od 12:00 do 14:00 sati na terminalu d.o.o. "MAN CO"-PJ Bijeljina, terminal za uskladištenje i pretakanje naftnih derivata, Dvorovi bb, Bijeljina.

Oglas je objavljen i na web stranici UINO (www.uino.gov.ba ), a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 035/368-045

 

USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE:

Pravo učešća imaju sva lica koja ispunjavaju uslove iz člana 4. Zakona o akcizama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 49/09).

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici prodaje.

Roba se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponuđači su dužni prije početka prodaje dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

Roba se prodaje bez obaveze polaganja depozita.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije početka direktne prodaje i moraju sadržavati tačno naziv robe koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.

Za robu koja je predmet direktne prodaje nije propisana minimalna cijena, ali Komisija može odbaciti sve ponud^ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Ponude dostaviti lično na protokol RC Tuzla, ili putem pošte na adresu UIO BiH, RC Tuzla - Odsjek za poslovne usluge, ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, sa naznakom:

"Ponuda za kupovinu carinske robe - NE OTVARAJ", te na omotu koverte navesti na koji se broj LOT-a odnosi ponuda.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje na jedinstveni račun UIO BiH. Predaja robe kupcu vrši se nakon što dostavi dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: