Prodaja demontirane opreme: plamenik Oilon, ventilator plamenika sa električnim motorom, uljna stanica...

Datum objave: 24.08.2016. 09:02 / Izvor: Dnevni Avaz, 24.08.2016.

TOPLANE SARAJEVO

 

Na osnovu Odluke o prodaji broj: 03-03-01-854/16 od 22.08.2016.godine, KJKP „Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, objavljuje:

 

SAŽETAK JAVNOG OGLASA

 O PRODAJI DEMONTIRANE OPREME

 putem javne licitacije

 

I. PREDMET PRODAJE

PLAMENIK „OILON" TIP GRP 1000 ME SA PRATEĆOM OPREMOM

Redni broj

Naziv opreme

Opis stanja opreme

Početna prodajna cijena

1

Plamenik "OILON"

tip: GRP 1000 ME; godina proizvodnje 1998.; Tv. br. 101614

ispravan

5.000

2

Ventilator plamenika sa el. motorom - UNiVENT

Tip: 710; HP 50; 12.96; 37 kW

ispravan

1.500

3

Uljna stanica "OILON"

Tip: SLS - 125/50; 10 ban 120 ; 0,02 m

ispravna

1.500

4

El. motor visokotiačne pumpe ulja sa Riterom i el. grijačima na sebi - ABB Motors

Tip: M2AA 112 M; 4 kW; 2850 1/min, 380 - 420 A

ispravan

1.000

5

Komandni ormar "OILON"

RK 100; OK 500; SK 100; OK 100

ispravan

125

6

Komandni ormar "OILON"

RK 100; OK 500; SK 100; OK 100

ispravan

125

7

Komandni ormar "OILON"

RK 100; OK 500; SK 100; OK 100

ispravan

125

8

Komandni ormar "OILON"

RK 100; OK 500; SK 100; OK 100

ispravan

125

9

Gasna rampa sa pripadajućom opremom - DN80 PN16

(Regulator, gasni ventili sa kontrolom nepropusnosti, fiiter)

ispravna

500

 

II PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita u iznosu 80,00 KM. Depozit se može uplatiti u Centrima za korisnike u ulici Džemaia Bijedića do br. 72 (CZK Čengić Vila) i ulici Semira Frašte br. 22 (CZK Alipašino polje).

2. Ponuda se može dostaviti za kompletan predmet prodaje ili za pojedine stavke.

 

III. PREGLED OPREME

Oprema, koje je predmet prodaje, se može pogledati u kotlovnici Pofalići, u ulici Kolodvorska br.l, 71000 Sarajevo od 24.08.2016. do 31.08.2016.godine, u periodu od 08:00 do 10:00, uz najavu na broj telefona 061/217-028, kontakt osoba Brković Osman.

Dodatne informacije, vezane za tehničke karakteristike predmetne opreme, možete dobiti prozivom na broj telefona 033 612 338, kontakt osoba Asmir Salihović.

 

IV. NAČIN PRODAJE

Prodaja predmetne opreme izvršiće se prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda koje su u roku dostavljene na adresu prodavca.

Ovlašteni predstavnik ponuđača može ponuditi višu cijenu za predmet prodaje nego što je iskazana u obrascu za cijenu ponude, a što će biti konstatovano na Zapisniku sa otvaranja ponuda i ta cijena će se smatrati konačno ponuđenom cijenom.

U slučaju ponuđene iste jedinične cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

V . DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,NE OTVARAJ -Ponuda po Javnom oglasu za prodaju demontirane opreme" sa naznakom: za kompletan predmet prodaje ili za stavku br. , sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom predajom na Protokol „Toplana", u ulici Semira Frašte br.22.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 01.09.2016. godine do 10:00 sati. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Centrima za korisnike u ulici Džemala Bijedića do br. 72 (CZK Čengić Vila) i ulici Semira Frašte br. 22 (CZK Alipašino polje) ili na web- stranici Toplana http://www.toplane-sa.co.ba

2. Ponude koje stignu poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 01.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, u Direkciji „Toplana", u ulici Semira Frašte br. 22.

3. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

VI. SADRŽAJ I PRIHVATLJIVOST PONUDA

1. Ponuda sadrži:

a) Podatke o fizičkom licu (ime i prezime,adresu i broj telefona, kopija identifikacijskog dokumenta),

b) Podatke o pravnom licu (naziv, fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresu, broj telefona),

c) Iznos ponude u konvertibilnim markama,

d) Podatke o prijedlogu otkupa (za kompletan predmet prodaje ili za stavku r.br.),

e) Dokaz o uplati depozita.

2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice, ista mora ovjerena pečatom pravnog lica.

3. Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2., i čiji je iznos jednak ili veći od najmanje procijenjene vrijednosti predmeta licitacije.

 

VII . OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno izabrani kupac (u daljem tekstu „Kupac"), dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana, od dana završetka postupka licitacije.

2. Kupac je dužan za kupljenu opremu uplatiti puni iznos u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

3. Sve obaveze za kupljenu opremu (PDV, transport i slično) preuzima kupac. 

4. Prodaja se vrši po načelu „viđeno - kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

5. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene ), uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a „Toplane" će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE

1. Svim učesnicima licitacije čije ponude ne budu prihvaćene vraća se uplaćeni depozit, a isti se isplaćuje na blagajni „Toplana", u ulici Semira Frašte br. 22, odmah po završenoj licitaciji.

2. Uplaćeni depozit se kupcu vraća po izvršenom plaćanju ugovorenog iznosa za prodaju predmeta licitacije, a isti se isplaćuje na blagajni „Toplana", u ulici Semira Frašte br.22.

3. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 9:00 do 15:00 sati, na brojeve telefona 033/711-051 ili 033/678-096, kontakt osobe Enisa Ćurovac i Kemal Borovac.

 

D i r e k t o r

Admir Džubur

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Obrazac.pdf
PODIJELI: