Prodaja dijela zgrade Natronkomerc (podrum, dio prizemlja sa ulazom i stubištem, kompletan I i II sprat) u Maglaju

Izvor: Oslobođenje, 05.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97-4/09), člana 15, Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/05,53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora „Natron" d.d. Maglaj, broj: NO-42/13 od 30.10. 2013. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV BR. 53

za učešće na aukcijskoj prodaji /prodaji putem javne dražbe/ u maloj privatizaciji

 

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAČ): „Natron" Maglaj d.d. IDB: 4218182240001

 

Red

br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje

Početna cijena KM

Depozit KM

Naknada

za učešće KM

1.

040200789

Suvlasnički dio zgrade zvana „Natronkomerc" (podrum, dio prizemlja sa ulazom i stubištem, kompletan I i II sprat), koja se nalazi u Ulici Aleja ljiljana bb Maglaj, ukupne neto korisne površine 1.005,00 m2, označena sa k.č. broj: 533/6 (novi premjer k.č. broj: 1474) upisana u ZK uložak broj: 1162. Objekat je priključen na vodovodnu i elektromrežu, ali je u zapuštenom stanju.

369.337,50

36.934,00

100, 00

 

Napomena: Na predmetu prodaje upisana hipoteka u korist PBS d.d. Sarajevo.

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 13.30 do 15 sati, Maglaj, Aleja ljiljana bb.

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru - Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 19.5. 2014. godine sa početkom u 11.00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju ZDK kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na račun broj: 1340100000014670 kod IK Banke dd Zenica najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe.

Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju ZDK poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16.00 sati 12. 5. 2014.. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslo-va iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28,04 i 409) i platiti naknadu za učejće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-118 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb, Zenica.

Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu „Oslobođenje,, Sarajevo 5. 5. 2014. godine, Bosna i Hercegovina, te na internetu (www.apf.com.ba).

Na osnovu Odluke o izmjenama Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije ("Službene novine F BiH", broj:78/13), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili" udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH". broj: 28/05,53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

 

DOPUNU REGISTRA PREDMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta i lokacija

IDB

Naziv vlasnika

Početna cijena

Metod prodaje

1.

040200789

Dio zgrade „Natronkomerc" u Maglaju

4218182240001

„Natron" Maglaj d.d.

369.337,50

Aukcija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: