Prodaja drvnih sortimenata: ogrevno (cijepano) drvo – bukva kod panja, trupci pl.lišćara na lageru, trupci hrasta na lageru...

Datum objave: 05.04.2021. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 02.04.2021.

JP “ŠUME TK“

DD KLADANJ

 

Broj 3434 /21

Datum: 02.04.2021. god.        

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I  Predmet oglasa 

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo – bukva kod panja

 

-

202,00

18,00

Odjel 82

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci pl.lišćara na lageru

 

I

4,65

206,00

Odjeli 145 i 146

II

2,99

171,00

LOT 3

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

 

I

8,00

314,00

Odjeli:85 i 87

II

7,00

244,00

III

10,00

189,00

LOT 4

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

 

I/III

50,00

64,00

Odjeli:85 i 87

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na panju

 

I/III

90,00

92,00

Odjel 3

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

 

I

4,00

314,00

Odjel 129

II

5,00

244,00

III

4,00

189,00

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na lageru

 

III

40,00

92,00

Odjel 68

Celulozno drvo c.bora na lageru

 

-

20,00

62,00

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na lageru

 

III

40,00

92,00

Odjel 30

Celulozno drvo c.bora na lageru

 

-

20,00

62,00

LOT 9

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

 

I

5,00

314,00

Odjel 76

II

7,00

244,00

III

8,00

189,00

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

 

I

5,00

314,00

Odjel 40

II

12,00

244,00

III

8,00

189,00

LOT 11

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

 

I

7,00

314,00

Odjel 13

II

10,00

244,00

III

8,00

189,00

 

Više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način : 

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

II  Ponuda mora sadržavati : 

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 09.04.2021. godine do 13.00 sati.

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom 

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a. 

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.     

 

IV  Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 02.04.2021. godine.

V  Otvaranje ponuda  

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 09.04.2021. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača: 

Najbolja ponuđena cijena.

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  5 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac,a ponudžači koji nepreuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 v.d.   D I R E K T O R

Huskić Almir , dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: