Prodaja drvnih sortimenata: ogrevno (oblo) drvo na lageru, ogrevno (cijepano) drvo na lageru

Datum objave: 05.09.2016. 13:59 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2016.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 8148/16

Datum: 02.09.2016. god.      

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

45

45,00

Odjel 157

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (cijepano) drvo na lageru

I/III

150

44,00

Odjel 157

LOT 3

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

40

40,00

G.J.“Oskova“, odjel 41

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

10

40,00

G.J.“Oskova“, odjel 100/2

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

60

40,00

G.J.“Oskova“, odjeli:30/1 i 30/2

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

40

55,00

G.J.“Oskova“,odjeli 30/1 i 30/2

 

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 09.09.2016. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1. rješenje o registraciji,
2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV    Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.akta.ba i www.jpsumetk.ba od 02.09.2016. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 09.09.2016. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:  

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e 1 - 5 u roku od  5 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac.

 

v.d.   D I R E K T O R

Nermina Mahmutović, dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: