Prodaja drvnih sortimenata - trupci hrasta na lageru (ŠG Sprečko Šumarija Tuzla)

Datum objave: 02.11.2016. 11:48 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 10141/16

Datum: 02.11.2016. god.         

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata  putem pismenih ponuda.

 

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

Broj LOT-a

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

Količina

m3

Početna cijena KM/m3

(bez PDV-a)

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

10

220,00

„Turija“ , odjel 2

II

10

180,00

III

10

 145,00

 

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 08.11.2016. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja  drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1.  rješenje o registraciji,

2.  PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: