Prodaja drvnih sortimenata: trupci pl.lišćara na lageru, ogrevno (oblo) drvo i ogrevno (cjepano) drvo kod panja

Datum objave: 10.10.2016. 09:59 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 9238/16

Datum: 07.10.2016. god.

               

Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata  putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci pl.lišćara na lageru

I

20

193,00

G.J.“Donja Drinjača“,odjel 65

II

20

161,00

Ogrevno (oblo) drvo pl.lišćara na lageru

I/III

10

  55,00

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Ogrevno (cjepano) drvo kod panja

300

12,00

Odjel 5

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Ogrevno (cjepano) drvo kod panja

180

11,00

Odjel 6

LOT 4

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Ogrevno (cjepano) drvo kod panja

105

10,00

Odjel 55

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija G.Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo na lageru /bukva,hrast i ost.lišć./

40

35,00

Odjel 124

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija G.Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo na lageru /bukva,hrast i ost.lišć./

20

35,00

Odjel 125

LOT 7

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cjepano) drvo kod panja

80

3,00

G.J.“Donja Drinjača“,odjel 61

LOT 8

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cjepano) drvo kod panja

300

17,00

G.J.“Donja Drinjača“,odjel 67

 

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 14.10.2016. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja  drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1. rješenje o registraciji,

2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV    Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.akta.ba i www.jpsumetk.ba od 07.10.2016. godine.

 

V   Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 14.10.2016. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e 1,5 i 6 u roku od  5 dana, a za ostale LOT-e rok za preuzimanje je 30 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac.

 

 

v.d.  

D I R E K T O R

Nermina Mahmutović, dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: