Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja dva sanitetska vozila: VW Transporter 70 i VW Transporter 7BB

Datum objave: 09.08.2022. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2022.

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA

Broj: 587/22

Datum: 08.08.2022. godine

 

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Busovača, broj: 456/22 od 09.06.2022. godine, Komisija za provođenje postupka Javne licitacije objavljuje:

 

TREĆU PONOVLJENU JAVNU LICITACIJU

za prodaju dva sanitetetska vozila

JU Dom zdravlja Busovača

           

I PREDMET PRODAJE

 

Sanitetsko vozilo-broj 1.

 

vrsta vozila

Specij.vozilo

snaga motora

57 KW

marka vozila

volkswagen

radni obujam motora

2370 cm3

tip vozila

Transporter  70

oblik karoserije

SC - ambulanta (sanitetsko vozilo)

boja vozila

bijela

godina proizvodnje

1998.god.

broj motora

AJA040261

mjesta za sjedenje

5 mjesta

broj šasije

WV2ZZZ70ZXH047115

podaci o prvoj registraciji

02.12.1998.god.

vrsta motora

dizel

važenje registracije

do 07.04.2023.god

registarska oznaka

E54-T-184

eko karakteristike

EURO 2

ID broj

4236375530005

katalizator

DA

 

Početna cijena vozila: 4.000,00 KM

 

 Sanitetsko vozilo-broj 2.

 

vrsta vozila

M1 putnički automobil

snaga motora

55 KW

marka vozila

wolkswagen

radni obujam motora

2370 cm3

tip vozila

Transporter  7BB

oblik karoserije

SC - ambulanta (sanitetsko vozilo)

boja vozila

bijela

godina proizvodnje

1999.god.

broj motora

AJA050907

mjesta za sjedenje

6 mjesta

broj šasije

WV2ZZZ70ZXH145999

podaci o prvoj registraciji

11.11.1999.god.

vrsta motora

dizel

važenje registracije

do 17.12.2022.god.

registarska oznaka

K57-O-617

eko karakteristike

EURO 2

ID broj

4236117590001

katalizator

DA

 

Početna cijena vozila: 4.000,00 KM

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit, u iznosu od 100,00 KM (Stotinukonvertibilnimaraka).

Uplata kaucije/depozita vrši se na blagajni – računovodstvo JU Dom zdravlja Busovača, Ul. 1.mart/ožujak bb, zaključno sa 17.08.2022. godine do 10:00 sati, svakim radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u JU Dom zdravlja Busovača, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

III  PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

Vozila koja su predmet licitacije prodaju se po principu „viđeno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Vozila se mogu pogledati na parkingu ispred JU Dom zdravlja Busovača, svaki radni dan od dana objave javne licitacije u periodu od 08,00 do 14,00 sati uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

Kontakt osoba je Hadisa Delić , telefon: 061/426-333.

 

Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke na protol JU Dom zdravlja Busovača, Ul. 1. mart/ožujak bb, 72 260  Busovača, na popunjenom obrascu iz ovog oglasa (može se preuzeti na stranici općine Busovača zajedno sa oglasom ili na blagnoj – računovodstvu JU Dom zdravlja Busovača u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za javnu licitaciju za Sanitetsko vozilo br.1, ili Sanitetsko vozilo br.2. ili kao Ponuda za javnu licitaciju za Sanitetsko vozilo br.1. i Sanitetsko vozilo br.2„ zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita i ovjerenom kopijom lične karte/ovjerenom kopijom ID broja.

 

U slučaju ličnog dostavljanja, ponude se dostavljaju na protokol JU Dom zdravlja svaki radni dan u periodu od 07,00 do 15,00 sati

 

Rok za prijem ponuda je  17.08.2022. godine do 12,00 sati.

 

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za Sanitetsko vozilo br.1. ili Sanitetsko vozilo br.2., ili za Sanitetsko vozilo br.1.  i Sanitetsko vozilo br.2 unutar jedne ponude.     

 

IV  TOK LICITACIJE

Javno otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju dva vozila iz tačke I održat će se prostorijama JU Dom zdravlja Busovača, Ul. 1. mart/ožujak bb, Busovača, 17.08.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači – fizička lica koja su dostavila ponudu uz predočenje identifikacijskog dokumenta, odnosno osobe ovlaštene u ime pravnog lica za učešće na javnoj licitaciji, uz pismeno ovlaštenje.

 

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena.

 

Ako se na javnu licitaciju odazovu dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude. Komisija će pobjednikom proglasiti ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja u Protokolu.

 

Ako se na javnu licitaciju odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, isti se proglašava pobjednikom licitacije.

 

Ponude koje ne budu pripremljene u skladu sa naprijed navedenim, ponude koje budu primljene na protokol JU Dom zdravlja Busovača nakon isteka naznačenog datuma i vremena, bez obzira kad su poslane, i ponude čija je ponuđena cijena za vozilo br.1. ili vozilo br.2 manja od utvrđene početne cijene vozila, neće se uzeti u razmatranje.

 

Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda i pregleda ispravnosti istih, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili  početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene za sanitetsko vozilo broj 1. ili broj 2., i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.

 

Komisija sastavlja Zapisnik  po osnovu javnog otvaranja ponuda za prodaju dva sanitetska vozila JU Dom zdravlja Busovača koji će biti javno objavljen na web stranici općine Busovača i postavljen na oglasnu ploću JU Dom zdravlja Busovača.

 

V  OBAVEZE KUPCA  

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 2 (dva) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo ili oba vozila uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se broj transakcijskog računa koji će dobiti od računovodtsva JU Dom zdavlja Busovača sa svim potrebnim podacima za uplatu.

 

Vozila se preuzimaju u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

 

Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, trasnporta, preregistracije, osiguranja i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

VI  DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit od 100,00 KM (Stotinukovertibilnihmaraka) bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda. Pobjedniku licitacije depozit će biti vraćen po realizaciji kupoprodajnog ugovora.

 

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 100,00 KM (Stotinukonvertibilnihmaraka) mu se neće vratiti, a JU Dom zdravlja Busovača zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Aida Suljić, broj: 061/597-966 radnim danima od 07,00 do 15,00 sati.

 

Tekst ove licitacije objavit će se na web stranici općine Busovača, www.opcina-busovaca.com, te na Radio Busovači i oglasnoj ploči JU Dom zdravlja Busovača.

 

Dostavljeno:

1. Web stranica općine Busovača,                                                                  DIREKTOR

2. JP Radio Busovača,

3. Oglasna ploča JU Dom zdravlja Busovača,                                       ____________________

4. a/a                                                                                                            Dr. Amir Sadiković

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: