Prodaja dvosobnog stana u Čajniču

Izvor: Press Republika Srpska, 23.05.2014.

JZU DOM ZDRAVLJA "VASO PELAGIĆ"
ČAJNIČE
Broj: 87/14


Datum: 22.05.2014.godine


Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 83/14 od dana 21.05.2014.g0dine i člana 24. Statuta, v.d. direktora JZU Dom zdravlja "Vaso Pelagić" Čajniče, objavljuje:


OGLAS
o prodaji nepokretnosti-stana putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije


JZU Dom zdravlja "Vaso Pelagič" Čajniče sa sjedištem u Čajniču u Ulici igumana Vasilija broj 9, kao nosilac prava svojine oglašava prodaju nepokretnosti, kako slijedi:

 

I  PODACI O NEPOKRETNOSTI

1. Dvosoban stan u Čajniču u Ulici kralja Petra Prvog Oslobodioca bb ukupne korisne stambene površine od 51 m2, upisan u Knjigu uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova broj 382 KO Čajniče grad, izgradjen na k.č 365 KO Čajniče grad.


Početna prodajna cijena je 50.000,00 KM

Nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju.

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja nepokretnosti će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem/licitacijom. Licitacija se može održati samo ako u njoj prisustvuju najmanje dva učesnika.
Postupak prodaje nepokretnosti sprovešće se pred komisijom za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju  nepokretnosti.


III PODNOŠENJE PRIJAVE I USLOVI PONUDE

Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10 % od početne ajene nepokretnosti. Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja:
- za fizička lica (fotokopija lične karte)
- za pravna lica: fotokopija rješenja o upisu u sudski i drugi registar i JIB i punomoć za zastupanje.
- dokaz o uplaćenoj kauciji.


Kaucija se uplaćuje na račun JZU Dom.zdravlja "Vaso Pelagić" Čajniče broj: 562-0060000-2699-58 otvoren kod NLB Razvojna banka a.d.
Lica koja nisu položila određenu kauciju ne učestvuju u licitaciji.


Prijave za učešće na licitaciji za kupovinu nepokretnosti-stana se dostavljaju neposredno Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja/licitacije ili putem pošte na adresu JZU Dom zdravlja "Vaso Pelagić" Čajniče Ul. igumana Vasilija br. 9 73280 Čajniče do časa početka licitacije.


Sa učesnikom licitacije koji ponudi najveću cijenu zaključiće se kupoprodajni ugovor, u roku od 15 dana od dana održane licitacije, a u iznos kupoprodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija.


Kupoprodajna cijena se plaća odjednom, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji, a predaja nepokretnosti u posjed kupca će se izvršiti u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.


Troškove notarske obrade ugovora 0 kupoprodaji, poreza na promet nepokretnosti, kao i troškove uknjižbe nepokretnosti snosi kupac.
Ukoliko najbolji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a ugovor se zaključuje sa sljedećim učesnikom licitacije koji je ponudio najveću cijenu, u daljem roku od 3 (tri) dana.


IV DAN, ČAS I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti - licitacija će se održati dana 09.06.2014. godine (ponedjeljak) u 12,00 časova, u prostorijama uprave JZU Dom zdravlja "Vaso Pelagić" Čajniče.


Učesnicima javnog nadmetanja-licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji uplaćena kaucija se vraća u roku od 2 dana od dana održanog javnog nadmetanja.


V DODATNE INFORMACIJE

Svim učesnicima licitacije biće prethodno omogućen uvid u podatke iz javnih registara o nepokretnostima, obilazak nepokretnosti, te uvid u stanje istih.
Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu " Press" i oglasnoj tabli u sjedištu ustanove.V.D. DIREKTORA

dr .Dragan Skoko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: