Prodaja elastične gume za odjeću, džempera, košulja, hlača, zavjesa, mobilnih telefona, automobilskih guma, obuće, putničkog motornog vozila Ford Fiesta, Hyundai Accent, Audi A4, Peugeot 306, motocikla, mopeda, usisivača, frižidera...

Datum objave: 21.04.2021. 09:59 / Izvor: Akta.ba, 21.04.2021.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

 

Broj: 02/6/II-16-16-34-287-3/21

Sarajevo,19.04.2021 .godine

 

Po nalogu šefa Odssjeka za poslovne usluge i na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procijenu vrijednost i prodaju robe u Regionalnom centru Sarajevo broj:02/5-1-16-16-34-177-1/20 od 04.05.2020.godine i Odluke o prodaji carinske robe ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj:90/07), Komisija u sastavuSamir Torlaković predsjednik,Milić Blaženko član I Ljuba Vasiljević član, a na osnovu člana 3. stav 1. i stav 2. i na osnovu člana 7. stav 1. i stav 2. pomenute Odluke objavljuju:

 

JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA

 

Javna Aukcija prvi put će se održati 30.04.2021.godine u 12,00 s ati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br.47b u Sarajevu.

 

USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE:

Spisak predmeta koji su predmet prodaje objavljen je na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje(www.uino.gov.ba).

 

Sve detalje aukcije možete saznati ovdje

Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje

 

NAPOMENA: Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom ili ponudom za kompletan predmet obuhvaćen jednim magacinskim brojem.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Odluke o prodaji carinske robe („Sl.gl.90/07), odnosno, pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa uz predočavanje ovjerene dokumentacije za obavljanje poslovanja .Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.

Roba se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenoj punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

 

DEPOZITI ZA AUKCIJE:

Prije početka aukcije, ponuđači su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne c ijene robe koja se prodaje.

Depozit se uplaćuje bezgotovinski na depozitni račun Uprave ili gotovinski na blagajni RC Sarajevo na sam dan održavanja aukcije.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili imovinu , depozit će biti vraćen u gotovo m novcu odmah nakon aukcije.

Kupci na aukciji su dužni izvrš iti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknadu za štetu prouzrokoano UINO.

Ukoliko kupac ne izvrši uplatu prodajne cijene za imovinu koju je kupio izdat će se nalog za održavanje druge aukcije u toku sljedećih 15 dana.

DIREKTNA PRODAJA: Roba se prodaje po lotovim a bez obaveza polaganja depozita.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti namjanje 24 sata prije početka direktne prod aje i moraju sadržavati tačno određenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.

Za robu koja je predmet direkt ne prodaje nije propisana minimalna cijena, ali komisija može odbaciti sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Ponude dostaviti lično na protokol RC Sarajevo, ili putem pošte na adresu UINO Banja Luka, Regionalni centar Sarajevo - Odsjek za pružanje usluga, ul.Zmaja od Bosne br.47b, 71000 Sarajevo, sa nbaznakom: "Ponuda za kupovinu carinske robe - NE OTVARAJ", te na omotu koverte navesti za koje se brojeve LOT-a odnosi ponuda.

Kupac plaća cijenu odmah na kon okončanja direktne prodaje na jedinstveni račun UINO BiH.

Predaja robe kupcu vrši se na kon što dostavi dokaze o plaćanju svih obaveza proistekli h iz kupovine.

Komisija za prodaju robe:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: