Prodaja garaže broj 406 u ulici Kralja Dragutina br. 52 u Doboju

Datum objave: 29.09.2016. 11:36 / Izvor: Glas Srpske, 29.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

DOBOJ

 

Broj: 02-022-2115/16.

Doboj: 28.9.2016. godine

 

Na osnovu Zakona o.privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 98/04, 71/10, 30/12), Uredbe o postupku Javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/12) člana 56. i 70. Statutatrada Doboj ("Službeni glasnik grada Doboj", broj: 9/12, 3/14 i 12/14), Procjene vrijednosti nekretnina - garaža, Odluke o načinu i uslovima prodaJe poslovnih prostora i garaža u vlasništvu opštine Doboj broj: 01-013-336/10 od 28.10.2010. godine, gradonačelnik grada Doboja, objavljuje:

 

ODLUKU

o prvoj prodaji garaže

 

1. Grad Doboj prodaje:

- garažu broj 406 u ulici Kralja Dragutina br. 52 u Doboju, izgrađena na parceli k.č.br.4900/1 KO Doboj, površine 23,00 m2,

 

2. Prodaja predmetne garaže izvršiće se putem pribavljanja pismenih ponuda koje će Komisija formirana od strane gradonačelnika grada Doboj otvoriti dana 17.10.2016. godine u 13 časova, zgrada grada Doboj, sala broj 29.

 

3. Pisane ponude za kupovinu navedene garaže sa ponuđenim iznosom i uplatnivdm koja služi kao dokaz da je lice uplatilo traženu akontaciju podnose se u zatvorenoj koverti sa imenom ponuđača i naznakom na omotu:

- "Ponuda za kupovinu garaže broj 406 u ulici Kralja Dragutina br. 52 u Doboju - ne otvaraj",

 

4. Početna prodajna vrijednost iznosi:

- garaža broj 406 u ulici Kralja Dragutina br. 52 u Doboju iznosi 5.134,61 KM a akontacija za učešće na prodaji iznosi 514,00 KM i istu je učesnik dužan uplatiti na žiro-račun prodavca broj 555-008-01240202-37 Nova banka AD Banjaluka do roka određenog za prijem ponuda odnosno do 14.10.2016. godine i to do 13 časova, te Komisiji predočiti dokaz o izvršenoj uplati akontacije (sastavni dio ponude),

 

5. Izlicitiranu kužšrodajnu vrijednost kupac je dužan isplatiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka licitacije.

 

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju i dobiti tražene informacije u zgradi grada Doboj, kancelarija broj 54. radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova.

 

7. Predaja i uvođenje u posjed kupca u kupljenu nekretninu izvršiće se u roku od 15 dana nakon isplate kupoprodajne cijene.

 

8. Ponude se predaju na šalteru broj 2. u zgradi grada Doboj do 14.10.2016. godine do 13 časova.

 

9. Ova Odluka o prodaji objaviće se u dnevnim novinama "Glasu Srpske", a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli grada Doboj.

 

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: