Prodaja građevinskih objekata sa zemljištem i opremom u Zvorniku (zgrada restorana, radionice, industrijske pekare, upravna zgrada...) i motornih vozila

Izvor: Glas Srpske, 21.05.2014.

AD "ŽITOPROMET-DRINA" - u stečaju

Karakaj bb

Broj: 59 St 022527 11 St 2

Datum: 15.4.2014. godine

Na osnovu člana 105, 106. i 108. Zakona o stečajnom postupku RS ("Sl. glasnik" broj 26/10) odluke skupštine povjerilaca i odbora povjerilaca od 15.4.2014. godine stečajni upravnik ob)avljuje:

OGLAS
za prikupljanje pismenih ponuda i javno nadmetanje

Predmet prodaje je cjelokupna imovina AD "Žitopromet-Drina" Zvornik. Imovinu čine građevinski objekti sa pripadajućim zemljištem i opremom upisani u posjedovni list broj 2760/4 KO Zvornik i Z.K. br. 90. Objekte čine zgrada restorana, zgrada radionice, zgrada uprave, zgrada jufkare, zgrada industrijske pekare, stražarska kućica, prodavnice Karakaj, silos 1000 vagona, magacin za žitarice, faseraj, žitni silos 300 vagona, zgradu starog mlina, usipni koš. Procijenjena vrijednost građevinskih objekata sa pripadajućim zemljištem iznosi 2.598.505,02 KM. Procijenjena vrijednost opreme iznosi 637.233,81 KM i čini je i iznos od 578.729,38 KM i oprema i 58.504,43 KM motorna vozila, a sve prema popisnoj listi od 18.5.2013. godine.

Ukupna vrijednost građevinskih objekata sa pripadajućim zemljištem i opremom iznosi 2.550.000,00 KM što je ujedno i početna cijena za cjelokupnu imovinu bez vozila.
Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati.

Licitacija će se održati 27.5.2014. godine u 11 časova u prostorijama preduzeća. Imovina stečajnog dužnika prodaje se u cjelosti u iznosu od:
a) sa objektima, pripadajućom opremom i zemljištem 2.550.000,00 KM;
b) motorna vozila u ukupnom iznosu od 25.990,00 KM i to:

Naziv vozila                                                         broj              procijenjena vrijednost
1. Iveco 35 C II                                                      1                        2.420,00
2. Fiat Ducato 2,8 TDS                                          1                        1.960,00
3. Zastava Scala                                                   1                        1.240,00
4. Mercedes Benz 1317                                        1                         4.260,00
5. Stuer 19 S 36                                                   1                         8.440,00
6. Iveco 35 C                                                        1                         4.130,00
7. Tam 80                                                            1                         1.760,00
8. Tam 80T50 KP                                                 1                         1.780.00

Imovina se prodaje u cjelini a ako ne bude zainteresovanih kupaca za kupovinu cjelokupne imovine, a motorna vozila će se prodavati pojedinačno.
Učesnici u javnom nadmetanju dužni su uplatiti 20.000,00 KM (dvadeset hiljada KM i 00/100) na ime obezbjeđenja na žiro račun 5540120000021949 za učešće na licitaciji pod a i b, 10% od procijenjene vrijednosti za svako vozilo za koje je zainteresovan.

Ponude sa dokazima o uplati mogu dostaviti sva pravna i fizička lica najkasnije jedan čas prije početka licitacije u zapečaćenoj koverti sa naznakom "ne otvaraj, za licitaciju". Nakon otvaranja koverti iz obavezno prisustvo svih ponuđača, najveća ponuđena cijena je prva početna za usmeno nadmetanje.
Ponude niže od početne cijene i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Pravna i fizička lica prije početka javne prodaje dužna su predati ličnu kartu i punomoć ako se radi o punomoćniku za fizička lica i rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu ili valjanu punomoć ako se radi o pravnim licima.
Troškovi poreza, taksi za prenes nepokretnosti i vozila, kao i ovjeru Ugovora o prodaji padaju na teret kupca.
Način i rokovi plaćanja i predaje imovine biće regulisani kupoprodajnim Ugovorom. Sva imovina se može pogledati svakog dana od 8 do 10 časova. Kontakt telefon: 065/412-982.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: