Prodaja gradskog građevinskog zemljišta u K.O. Ugljevik i K.O. Zabrđe

Datum objave: 07.09.2016. 11:52 / Izvor: EuroBlic, 07.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-475-37/16

Datum, 02.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS", broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 5. stav 1. tačke 5. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12) i člana 2. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta („Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 6/13 i 10/13) o b j a v lj u j e

 

O G L A S

O prodaji gradskog građevinskog zemljišta

1. Opština Ugljevik prodaje gradsko građevinsko zemljište i to:

a) - k.č. broj 320/2., površine od 2139 m2, upisana u List nepokretnosti broj 28. K.O. Ugljevik odnosno u z.k.ul. broj 20. K.O. Ugljevik,

- k.č. broj 723/80, površine od 478 m2, upisana u List nepokretnosti broj 28. K.O. Ugljevik odnosno u z.k.ul. broj 20. K.O. Ugljevik,

- k.č. broj 723/109, površine od 423 m2, upisana u List nepokretnosti broj 28. K.O. Ugljevik odnosno u z.k.ul. broj 20. K.O. Ugljevik,

- k.č. broj 57/1, površine od 596 m2, upisana u List nepokretnosti broj 814., a što odgovara parceli označenoj kao k.č. broj 1629/183, upisana u z.k.ul. broj 392. sve u K.O. Zabrđe,

- k.č. broj 99, površine od 1011 m2, upisana u List nepokretnosti broj 814., a što odgovara parceli označenoj kao k.č. broj 1629/136, upisana u z.k.ul. broj 392. sve u K.O. Zabrđe,

b) - k.č. broj 688/11, površine od 701 m2, upisana u List nepokretnosti broj 28. K.O.

Ugljevik, odnosno u z.k. ulošku broj 20. K.O. Ugljevik i

- k.č. broj 688/12, površine od 575 m2, upisana u List nepokretnosti broj 28. K.O. Ugljevik, odnosno u z.k. ulošku broj 20. K.O. Ugljevik.

2. Prodaja nekretnina izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) koja će se održati 29.09.2016. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 9. Opštinske administrativne službe opštine Ugljevik.

3. Početna prodajna cijena za nekretnine iz tačke 1. a) ovog oglasa iznosi 15,00 KM/ m2, iz tačke 1. b) 30,00 KM/m2.

4. Za učešće u postupku učesnici su dužni uplatiti iznos od 10 % od početne licitacione cijene s tim što taj iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebnoje da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih opunomoćuje.

Pravna lica koja učestvuju ujavnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uviddostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju u kancelariji broj 9. Opštinske administrativne službe Ugljevik.

7. Troškovi uređenja građevinskog zemljišta (vodovodna, kanalizaciona, elektro mreža, toplovodna mreža, asvaltna saobraćajnica, kao i javna rasvjeta) i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti - jednokratna renta naplatiće se pri izdavanju odobrenja za gradnju planiranog objekta. Kupci građevinskih parcela k.č. broj 688/11 i 688/12 će biti obavezni da o svom trošku izmjeste podzemne instalacije koje prelaze preko predmetnih parcela na lokaciju koju odredi vlasnik instalacije.

8. Kupac zemljišta dužan jeu rokuodjedne godineoddana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave pribaviti odobrenje za gradnju planiranog objekta, a u roku od dvije godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora započne gradnju predviđenog objekta, u protivnom Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta smatraće se raskinutim. Ukoliko dođe do raskida ugovora prodavacje obavezan vratiti 50% od uplaćenih sredstava.

9. Prodajnu cijenu navedenih nepokretnosti učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 8 dana od dana licitacije na žiro račun-prbdavca, a u slučaju da kupac u ostavljenom roku od 8. dana od dana licitacije ne uplati licitacionu cijenu gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

 

NAČELNIK OPŠTINE:

Vasilije Perić.dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: