Prodaja havarisanih motornih vozila, motora za motorna vozila, čeličnih i aluminijskih felgi, raznih dijelova za motorna vozila...

Izvor: Oslobođenje, 29.04.2014.

AUTO-SALON d.o.o. - u likvidaciji Goražde

Mravinjac bb 73 000 Goražde

Broj: 45 0 L 024435 12 L

Datum: 29. 4. 2014. god 

 

Na osnovu člana 9. Zakona o likvidacionom postupku, likvidacioni upravnik objavljuje

JAVNI OGLAS

o prodaji imovine metodom neposredne pogodbe

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su:

1. Havarisana motorna vozila, 3 Ford fokus, Peugeot, WW Polo (samo limovi, staro gvožde) - 3. kom.

2. Motori za motorna vozila, neispravni - staro gvožđe 11x100kg=1.100kg

3. Čelične felge raznih dimenzija-polovne - 92 kom.

4. Aluminijske felge raznih dimenzija-polovne, 6 kom.

5. Aluminijske felge sa gumama, 52 kom.

6. Čelične felge sa gumama, 157 kom.

7. Vrata za motorna vozila-polovna, 100 kom.

8. Razni dijelovi za motorna vozila, kpl.

9. Zadnja vrata-polovna, 31 kom.

10. Šiberi za motorna vozila-neispravni, 10 kom.

11. Prednja hauba-polovna, 4 kom.

II USLOVI, CIJENA I NAČIN PRODAJE

Cijena opreme i havarisanih vozila je 9.714,60 KM, ispod koje nije moguća prodaja. Javna prodaja vršit će se putem podnošenja pisanih ponuda. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva.

Kao uslov za učešće na oglasu ponudači su dužni uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene. Plaćanje se vrši na depozitni račun Općinskog suda u Goraždu broj 11104-00000197266 PBS Sarajevo, Fi- lijala Goražde.

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponudenom cijenom. U slučaju da su ponude iste, prednost ima ponuda ponudača koji je ranije dostavio ponudu. Za ponudača čija ponuda ne bude odredena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos depozita vraća se u roku od 8 (osam dana) od dana okončanja postupka prodaje.

Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji. iznos depozila uraćunava se u kupoprodajnu cijenu. Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje, po sistemu "videno - kupljeno".

Ukoliko najpovoljniji ponudač odustane od ponude ili iz bilo kojih razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat depozita. a najpovoljnijom ponudom smatrat će se slijedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.

Sa ponuđačem koji ponudi najpovoljniju cijenu, zaključit će se ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana prodaje. Poreze i dmge troškove koji terete kupoprodaju plaća kupac.

Pisane ponude se podnose u zatvorenoj koverti, sa ličnim podacima i potpisom za fizička lica, te nazivom i sjedištem firme za pravna lica.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Auto-salon d.o.o. - u likvidaciji, Mravinjac bb, 73 000 Goražde.

Prodaja imovine će se izvršiti ako ponudu dostavi samo jedan ponudač pod uslovom da ispunjava uslove prodaje.

Pokretna imovina se može pogledati svakim radnim danom, a ostale informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na mob. telefon 061/202-758.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 22. 5. 2014. godine u sjedištu likvidacionog dužnika, Mravinjac bb - Goražde, u 12 sati. 1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Likvidacioni upravnik  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: