Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja Iveco kamiona kiper sa dizalicom i plastenika

Datum objave: 08.08.2022. 10:19 / Izvor: Unsko-sanske novine, 05.08.2022.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komrad“ d.o.o. Bihać o prodaji neupotrebljivih stalnih sredstava putem licitacije broj: 1934-1/22 od 18.07.2022. godine, Uprava Preduzeća, objavljuje

 

OGLAS

ZA PRODAJU NEUPOTREBLJIVIH STALNIH SREDSTAVA JKP ,,KOMRAD“ DOO BIHAĆ PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

 

1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju korištenog motornog vozila i ostalih neupotrebljivih stalnih sredstava JKP ,,Komrad“ d.o.o. Bihać kako slijedi: 

Вг.

Predmet prodaje

Početna cijena u KM

1. *

LOT 1. Iveco- kamion kiper sa dizalicom

17.866,66

2.

LOT 2. Plastenik- 3 KOM

4.444,44

 

Ukupno

22.311,10 KM

 

2.1. Ukupna početna vrijednost neupotrebljivih stalnih sredstava koja su predmet prodaje iznosi 22.311,10 KM. Neupotrebljiva stalna sredstava koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu, s tim da prednost imaju ponuđači koji dostave ponudu za tzv. „paket prodaju" za sva neupotrebljiva stalna sredstava navedena u oglasu. U slučaju, da za isto neupotrebljivo stalno sredstavo ili paket iz oglasa, dva ili više ponuđača dostave identičnu ponudu, Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.

2.2. Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje neupotrebljivih stalnih sredstava i to svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude u vremenu od 07:00 do 14:00 časova, na adresi Ivana Frane Jukića 61, u dvorištu JKP ,,Komrad“ d.o.o. Bihać.

2.3. Sva neupotrebljiva stalna sredstva prodaju se po principu „zatečeno stanje" ili „viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

2.4. Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, koji najkasnije jedan sat prije javnog otvaranja ponuda, polože kauciju na blagajni čime potvrđuju da su zainterisirani za kupovinu. Navedena lica su prije licitacije u obavezi uplatiti kauciju u iznosu od 100,00 KM. Povrat kaucije učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena izvršit će se 3

dana nakon poslije obavljene licitacije. Ukoliko se sredstvo kupljeno na licitaciji ne plati u roku od 3 dana, kupac gubi pravo na povrat uplate od 100,00 KM. Ako jedan učesnik daje ponudu sa više licitiranih sredstava, dužan je za svako sredstvo dostaviti posebnu ponudu i posebne uplatnice uplaćene kaucije za svako sredstvo.

2.5. Ponuda treba da sadrži: - za pravna lica tačan naziv i adresu ponuđača, redni broj, iznos pismeno ponuđene cijene, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon, a za fizička lica - iznos ponuđene cijene, redni broj. ovjerena kopija lične karte i kontakt telefon.

2.6. Prijave za učešće po ovom Oglasu dostavljati pismene i zatvorene sa obaveznom naznakom rednog broja sredstva na adresu JKP ,.Komrad“ d.o.o. Bihać, Ivana Frane Jukića 61, sa naznakom „Ponuda za javnu licitaciju neupotrebljivih sredstava pod rednim brojem-NE OTVARAJ.

2.7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.08.2022. godine do 09:00 časova putem protokola u upravnoj zgradi JKP „Komrad" d.o.o. Bihać.

2.8. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača, izvršit će se komisijski dana 12.08.2022. godine u 09:30 časova u prostorijama JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać.

2.9. Sa odabranim ponuđačem, JKP „Komrad" d.o.o. Bihać će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini neupotrebljivih stalnih sredstava u roku od najkasnije 3 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime kaucije, vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima, koji u ovom roku ne zaključe kupoprodajni ugovor sa JKP „Komrad" d.o.o. Bihać tj. koji odustanu od kupovine.

2.9.1.   Licitiranu cijenu za kupljena neupotrebljiva sredstava, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 3 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, na žiro račun JKP „Komrad" d.o.o. Bihać 3385002206189938 Unicredit bank d.d.

2.9.2.   Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine neupotrebljivih stalnih sredstava, kupci su dužni preuzeti kupljena neupotrebljiva stalna sredstava u roku od 2 dana nakon zaključenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prometa vozila, u protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupovine sredstava. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac sredstva.

2.9.3.   JKP „Komrad" d.o.o, Bihać zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Za sve ostale informacije, kontaktirati JKP „Komrad" d.o.o. Bihać, Člana komisije za prodaju putem licitacije Edvina Zuberija putem telefona : 037/318-024.

 

Bihać: 02.08.2022. godine 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: