Prodaja izgrađenih i neizgrađenih stambenih jedinica, poslovnih prostora i garaža na lokaciji Šip

Datum objave: 22.09.2016. 10:13 / Izvor: Dnevni Avaz, 22.09.2016.

Na osnovu člana 5a. i 9. Pravilnika o načinu udruživanja sredstava i utvrđivanja uslova za izgradnju i kupoprodaju stanova, dana, 22.09.2016. godine, Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

 

PREDMET OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja izgrađenih i neizgrađenih stambenih jedinica, poslovnih prostora i garaža na lokaciji "ŠIP", stambeno-poslovni objekti: K-91, K-92, K-93, K-94, K-95, K-36 i K-37 sa pripadajućim aneksima.

STANOVI:

Ukupan broj stanova je 52 /pedesetdva/, i isti su u izgradnji u objektima K-36 i K-37 (sa pripadajućim aneksima), kako slijedi:

CIJENA STAMBENIH JEDINICA JE VEĆ OD 1.910.00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om.

U cijenu su uračunati i troškovi naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i troškovi naknade za prirodne pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture - rentu.

Pripadnike boračkih populacija koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ostvaruju pravo na refundiranje troškova uređenja i rente pored navedenog refundiranja očekuju i dodatni popust cijene stana u visini 3% ugovorene vrijednosti, te pogodnost dugoročnog beskamatnog plaćanja.

 

POSLOVNI PROSTORI:

Ukupan broj poslovnih prostora je 5 /pet/, od čega:

- 2 /dva/ izgrađena poslovna prostora površine cea. 27 m2 u suterenu objekta K-91 i K-94;

- 3 /tri/ izgrađena poslovna prostora površine cea. 44 m2 u suterenu objekta K-92, K-93 i K-95.

CIJENA POSLOVNIH PROSTORA IZNOSI VEĆ OD 1.777.00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om.

GARAŽE:

Ukupan broj garaža je 44 /četrdesetčetiri/, od čega:

-  10 /deset/ izgrađenih garaža u suterenu objekta K-91, K-92, K-93, K-94, K-95, i to: 34 /tridesetčetiri/ garaže u izgradnji u suterenu objekata K-36 i K-37, i to:

CIJENA GARAŽA IZNOSI VEĆ OD 1.300.00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om.

 

UVJETI APLICIRANJA I KUPOVINE

PRAVO APLICIRANJA, imaju sva pravna i fizička lica koja imaju BIH državljanstvo, te stranci u slučaju postojanja resiprociteta.

Posebne pogodnosti za pripadnike boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo (lica koja u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ostvaruju pravo na refundiranje troškova rente i uređenja) u pogledu dodatnih popusta u cijeni i načinu plaćanja.

 

NAČIN PLAĆANJA

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova omogućava kupovinu po principu uplate učešća i otplatu ostatka kupoprodajne cijene odgođenim plaćanjem bez kamata i jednokratno sa mogućnošću dugoročnog stambenog kreditiranja pod povoljnijim uvjetima kod banke s kojom Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji ili kod drugiih poslovnih banaka.

Minimalni ponuđeni iznos učešća mora biti 30% vrijednosti ugovora.

Za sve ponude sa jednokratnim načinom plaćanja odobrava se popust u visini od 3% ugovorene vrijednosti.

Prednost kod odabira ponuda imat će: pripadnici boračkih populacija u odnosu na one koji to nisu;

-   aplikanti koji su u svom zahtjevu ponudili bolje uvjete plaćanja, a između istovrsnih ponuda oni koji su ranije podnijeli aplikaciju.

Status pripadnika boračke populacije utvrđuje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

Uvjerenje o pripadnosti jednoj od kategorija boračkih populacija; fotokopija lične karte i/ili CIPS-ova prijava prebivališta; Uvjerenje o kretanju;

Izjava o zajedničkom domaćinstvu (KUĆNA LISTA);

Uvjerenje da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva nisu nosioci stanarskog prava;

Uvjerenje da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva nisu nosioci stanarskog prava niti korisnici stana iz fonda stanova Odjeljenja za stambene i imovinsko-pravne poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine kao i da nisu na listi za rješavanje stambenog pitanja;

Uvjerenje da podnosioc zahtjeva i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva nemaju na svom imenu evidentiranih nekretnina na području Kantona Sarajevo;

Uvjerenje da podnosioc zahtjeva i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva nisu registrovani kao vlasnici nekretnina u evidenciji odsjeka KPU ZK ureda Općinskog suda u Sarajevu; Izjava (ovjerena) da podnosioc zahtjeva nije vlasnik stana niti je podnio zahtjev za upis prava vlasništva na bilo kojem stanu na području Kantona Sarajevo;

Uvjerenje da podnosioc zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju za sve općine na području Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, llidža, Vogošća, llijaš, Hadžići i Trnovo)

Uvjerenje općinskog organa o neposjedovanju nekretnine (KATASTAR) za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove njegovog domaćinstva za sve općine na području Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, llidža, Vogošća, llijaš, Hadžići i Trnovo). Fond zadržava sva prava kod odabira ponuda.

Prava i obaveze između Fonda za izgradnju stanova Kantona Sarajevo i izabranih aplikanata za kupovinu stana, odnosno udruživanje sredstava regulisat će se predugovorom, odnosno ugovorom sačinjenom kod izabranog i ovlaštenog notara.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

Rok za odabir ponuda iznosi 7 (sedam) dana.

Fond će stambene jedinice preostale nakon okončanja prodaje po ovom javnom oglasu staviti u slobodnu prodaju.

Osobe zainteresirane za kupovinu stana obrazac zahtjeva mogu preuzeti u prostorijama Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, ulica Hivzi Bjelevca 54. svakog radnog dana u periodu od 9,00-15,00 sati ili na web stranici WWW.FONDSTAN.BA

Prijave za kupovinu stana uz potrebnu originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije iste, u dva primjerka, dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Ulica Hifzi Bjelevca broj 54.,

71 210 llidža sa naznakom:

NE OTVARATI! PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - ŠIP!

Prijave koje su neblagovremene, nepotpune ili koje nisu u skladu s uvjetima ovog javnog oglasa neće biti razmatrane.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova zadržava pravo oglašavanje ovog javnog nevažećim u slučaju utvrđivanja nepravilnosti prilikom objave istog.

 

INFORMACIJE:

Telefoni:

++38733 77 61 96

++38733 77 61 83

++38733 77 61 96

e-mail:

FONDSTAN@BIH.NET.BA

FONDSTAN@GMAIL.COM

WEB: WWW.FONDSTAN.BA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: