Prodaja kioska sa zemljištem u Prijedoru

Izvor: Glas Srpske, 05.06.2014.

"KOZARAZURIST" a.d. u stečaju

Kralja Petra I Oslobodioca br. 94, Prijedor

 

Broj: 16/2014

Dana: 5.6.2014. god.

 

Na osnovu člana 105, 106, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku - prečišćeni tekst ("Sl. gl. RS" br. 26/10 ), člana 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. gl. RS" br. 59/03, 85/03, 64/05), i odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 20.4.2014. god. stečajni upravnik, dana 5.6.2014. god. donosi:

 

ZAKLjUČAK

- Objavljuje se

PRVO JAVNO NADMETANjE (LICITACIJA)

za prodaju imovine stečajnog dužnika

 

POSLOVNI PROSTOR "KAFANA CENTAR" u ul Zanatska 31. kao etažni prostor sa neto površinom 113,88 m2. Upisano u PL 728/10, kč 1923/1. ZK uložak 791 PO Prijedor na k.č. 12/32. Kozaraturist je dobila na korištenje poslovni prostor u prizemlju zgrade od Opštinske uprave na osnovu rešenja broj 07/U1-476-13/76, od 6.5.1976. god. Procijenjena vrijednost prostora 261.602,00 KM.

 

ANEKS POSLOVNOG PROSTORA "KAFANA CENTAR" -"METALNI KIOSK" dimenzija 3,50x8,00m i građevinsko zemljište površine 164 m2, na uglu ulica Zanatska i Nikole Pašića.

 

Zemljište upisano u PL broj:1875/9, k.č: br. 1924/1 ul L. Ribara kuća 29 m2, kč 1924/1 ul L. Ribara dvorište 99 m2, kč br. 1924/2 ul L. Ribara dvorište 34 m2, kč 1924/3 ul L. Ribara dvorište 2 m2. Po starom premjeru odgovara kč 12/33, 12/615, 12/510, upisane u zk-uložak broJ 739. Površina kioska je 27 m2, i isti nije uplanjen. Procijenjena vrijednost kioska sa zemljištem iznosi 209.142,00 KM

 

UKUPNA PROCIJENjENA VRIJEDNOST KAFANE CENTAR I KIOSKA SA ZEMLjIŠTEM IZNOSI 470.744,00 KM

Na osnovu odluke skupštine povjerilaca:

- Imovina se prodaje kao cjelina, u faktičkom i prav-nom statusu kako se nalazi u momentu oglašavanja.

- Imovina se nalazi u posjedu "KOZARATURIST" a.d. u stečaju, u javnim knjigama upisana kao posjed 1/1.

- Navedena imovina programom privatšacije upisana je kao imovina KOZARATURIST, za šta postoji uvjerenje IRB RS.

- Nakon prodaje imovine, stečajni dužnik nema obaveza prema kupcu što se tiče upisa u z.k. ili knjigu uloženih ugovora.

- Izlicitirana cijena neće biti vraćena kupcu imovine bez obzira na ishod upisa u javnim knjigama.

- Kod Osnovnog suda u Prijedoru, vodi se postupak utvrđivanja prava vlasništva na poslovnom prostoru 'KAFANA CENTAR" sa vlasnikom spratnog dijela kuće.

 

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 8.7.2014. god. sa početkom u 14 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108 - velika sala u prizemlju.

 

Uslovi prodaje:

- Imovina se prodaje u viđenom stanju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, postupak uknjižavanja kupac preuzima na seoe.

- Shodno odluci skupštine povjerilaca, na prvoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

- Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu 10% procijenjene vrijednosti na žiro račun stečajnog dužnika broj: 562-0078106638188 otvoren kod NLB banke", i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplagu izvršili u roku, (prikaz uplate depozita na izvodu banke).

- Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

-Predmetna nekretnina je opisana u nalazu vještaka građevinske struke Dare Obradović. Zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid u nekretnine svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova na lokaciji u Prijedoru, uz prethodnu najavu na kontakt telefone 052/214-985 i 063/998 686.

- Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

- Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

- Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

- Depozuiti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.

- Dodatna pravila prodaje biđe učesnicima podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.

- Ovaj oglas je oojavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, objektu, dnevnom listu "GLAS SRPSKE" a.d., oglasnoj tabli suda

 

Stečajni upravnik

Vlajko Gurešić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: