Prodaja kuće sa dvorištem u Bijeljini

Datum objave: 23.08.2016. 08:19 / Izvor: Pravosudje.ba, 22.08.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 067437 15 I

Bijeljina, 18.08.2016. godine

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Ljilja Rajković, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Sberbank a.d. Banja Luka, koga zastupa punomoćnik Darko Kremenović advokat iz Banja Luke protiv izvršenika  Ivanišević Milana iz Bijeljine, Laze Kostića 28, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 18.08.2016. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 13.09.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, kancelarija broj 41, nepokretnosti označenih kao:

- kč.br. 1891/2 OKUĆNICA u naravi pomoćna zgrada površine 32 m 2, stambena zgrada površine 70 m2  i dvorište površine 186 m 2 i

- kč. br. 1892/1  OKUĆNICA u naravi njiva 1. klase površine 416 m 2, upisane u zk. ul. br. 4520 k.o. Bijeljina 1 u kome je Ivanišević (Ivica) Milan upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1, koje odgovaraju nepokretnostima sa istim parcelnim brojem i identičnom površinom upisanim u List nepokretnosti broj 4610 k.o. Bijeljina 1 u kome je Ivanišević (Ivica) Milan upisan sa pravom posjeda sa dijelom 1/.1

Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje, prema nalazu vještaka građevinske struke Radović Vlade od 15.06.2016. godine iznosi  85.760,00 KM. 

Sud oglašava da prvo ročište  za  javnu prodaju nije uspjelo,  te stoga  zakazuje drugoročište za prodaju.

Na  drugom ročištu nepokretnost se može prodati i ispod iznosa procjenjene vrijednosti,  ali ne manje od 1/3 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/3 neće biti razmatrane.

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica , uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj: 562 – 099 – 8130145898 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, sa naznakom broja predmeta.

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i lica utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene. Navedene odredbe primjenjivaće se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi neuspjelog ročišta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

 

Napomena:

Pristupio hipotekarni povjerilac  Raiffeisen bank d.d. BiH.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u  prodaji nepokretnosti. 

 

Zaključak se dostavlja strankama i nadležnom organu poreske uprave.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

S u d i j a

Rajković Ljilja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: