Prodaja kuće sa dvorištem u Bijeljini

Datum objave: 22.09.2016. 15:11 / Izvor: Pravosudje.ba, 22.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI 

                                                                                                   

Broj: 80 0 I 053323 13 I

Bijeljina, 20.09.2016. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Rajković Ljilji, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Ristić Milan iz Hasa koga zastupa punomoćnik Jovanović Radmila advokat iz Bijeljine protiv izvršenika Spasojević Jovana sina Cvijetina iz Hasa, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 20.09.2016. godine sljedeći:

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 20.10.2016. godine, sa početkom u 12,00  časova, kancelarija broj 41 označenih kao:

- kč.br. 540/SP; KUĆA SA KUĆIŠTEM I DVORIŠTEM, površine  360 m 2,

- kč. br 541/SP; POTKUĆNICA u naravi vrt površine 820 m 2,

- kč. br 542/SP; POTKUĆNICA u naravi šljivik površine 2140 m 2,

- kč. br 544/SP; KRČEVINA u naravi oranica  površine 18 560 m 2,

- kč. br 545/SP; KRČEVINA u naravi oranica površine 10 080 m 2,

- kč. br 546/SP; BAREŠ u naravi oranica površine 8 320 m 2,

- kč. br 547/SP;POTKUĆNICA u naravi oranica površine 5 060 m 2,

- kč. br 539/1 SP; POTKUĆNICA u naravi oranica površine 23 000 m 2,

- kč. br 539/2 SP; POTKUĆNICA u naravi šljivik  površine 26 020 m 2,

- kč. br 550/1 SP;BAREŠ u naravi šuma površine 17 070 m 2,

- kč. br 550/4 SP;BAREŠ u naravi oranica površine 2 000 m 2,sve upisane u zk ul 158 k.o. Hase – Brijesnica u kome je Spasojević (Cvijetin) Jovan upisan sa pravom susvojine sa dijelom od 1896/90030 koje odgovaraju nepokretnostima označenim kao:

- kč.br.950/2 OKUĆNICA; u naravi njiva 4.klase, površine 2716 m2 upisana u Posjedovni list br. 290/1 k.o. Brijesnica – Hase u kome je Spasojević (Cvijetin) Jovan  upisan sa pravom posjeda sa dijelom 1/1.

 

Vrijednost  nepokretnosti koje su predmet prodaje, sa objektima koji nisu uplanjeni u katastarsku i zemljišno-knjižnu evidenciju, i to: individualni stambeni objekat P+1 vrijednosti 48.800,00 KM, pomoćni objekti, ljetna kuhinja i nadstrešnica vrijednosti 27.000,00 KM i građevinska parcela potkućnica-dvorište vrijednosti 12.222,00 KM što ukupno iznosi 88.022,00 KM, prema nalazu i dopuni nalaza vještaka građevinske  struke Radović Vlade od 21.10.2014. godine i od  18.05.2015. godine

Na  drugom ročištu nepokretnost se može prodati  ispod iznosa procjenjene vrijednosti,  ali ne manje od 1/3 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/3 neće biti razmatrane.

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica , uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM.

Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.Osiguranje se polaže na  Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj 562 – 099 – 8130145898 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na broj predmeta.

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i lica utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene. Navedene odredbe primjenjivaće se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi neuspjelog ročišta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u  prodaji nepokretnosti.

Zaključak se dostavlja strankama i nadležnom organu poreske uprave.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

S u d i j a

Rajković Ljilja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: